Lars Schaff - texter  

Dagsnoteringar 2006 - 2008                               Historia

Till huvudmeny
Till meny

Nazismen

Ge synpunkter

Sebastian Haffner
2008-03-19 onsdag
Sebastian Haffners En tysk mans historia är en observant skildring av nazismens olika stadier fram till maktövertagandet, av en författare som i mer än ett avseende var högst närvarande. Dessutom är det en fängslande självbiografi. Manuskriptet skrevs när Haffner hade emigrerat till England 1939, men lades undan för arbetet på den bok som kom att bli Haffners först utgivna: Germany - Jekyll and Hyde (självbiografin gavs ut först år 2000, efter författarens död).

Germany är likaså en observationsrik beskrivning av nazismens natur och dess utövare i olika skikt. Haffner var rationell och klartänkt, vilket räcker långt för att hans prognoser och slutsatser med eftervärldens facit skall visa sig ytterst träffsäkra. Boken skrevs för att förse de allierade med information som kunde vara användbar i konfrontationen med nazityskland, men den har fortfarande mycket att ge i dagens debatt om nazismen. Jag hoppas kunna återkomma till Haffner, men nöjer mig för dagen med ett kort citat som har en viss bäring på vad som tidigare har varit uppe i den här spalten (kursiverat i originalet):

"Nazism is no ideology but a magic formula which attracts a definite type of men. It is a form of 'characterology' not ideology. To be a Nazi means to be a type of human being."

2008-03-20 torsdag
En grupp som var viktig för nazismens maktposition var de lojala tyskarna, människor som inte var egentliga nazister men som var tacksamma offer för propagandan som makten levererade. Enligt Haffner (i Germany - Jekyll and Hyde) fann man de lojala tyskarna i alla samhällsskikt, och han bedömde att de uppgick till 40 procent av befolkningen.

Som grupp har de en "ovanligt begränsad perceptions- och urskillningsförmåga, och lite sunt förnuft - och det oberoende av utbildning och intelligens. Hembiträdet och universitetsprofessorn är lika benägna att hellre lita på suggestivt framförda påståenden än på sina fem sinnen, och angelägna att bortse från sin egen bättre omdömesförmåga." Goebbels propaganda kunde vara hur groteskt orimlig och lögnaktig som helst, vilket de flesta någonstans insåg, men det hade snarast effekten att förblinda omdömet hos många, och göra dem till lojala tyskar.

Finns det något i detta att reflektera över, i vår tid? Hur ser våra officiella "sanningar" ut, och hur långt från det sunda förnuftets sanning kan de ibland hamna? Propagandan hos oss är självfallet mer sofistikerad, men mekanismen skulle kunna vara likartad. Vi kan individuellt reagera på orimliga teser som ständigt upprepas från många håll, men på något märkligt sätt "blir" de så småningom "sanningar" som vi slutar reagera på.

2008-03-22 lördag
Då och då luftas påståendet att vi alla, vem som helst av oss, skulle kunna bli en Förintelses bödel om vi hade hamnat i samma situation som det tyska folket under nazismen. Haffners beskrivning av utvecklingen i Tyskland 1933-40 ger starka argument för att en så defaitistisk människosyn inte är riktig. En stor andel av tyska folket, mer än en tredjedel, behöll en medveten illojalitet eller direkt opposition mot nazismen, trots den uppiskade patriotismen, de militära framgångarna, den massiva propagandan och de stora personliga riskerna. Vad som krävdes för inta opposition var en klar blick för nazismens skamlösa grymheter, och dess idiotiserande motiv för grymheterna.

Koncentrationslägren fanns och var väl kända. Enligt Haffner var det ingen hemlighet (alltså 1940) att judar, kommunister, socialdemokrater och andra torterades och dödades i Gestapos ökända tillhåll. Nazismens allmänna fördumningsprojekt demonstrerades dagligen i radio och tidningar, där lögnernas kunde drivas till löjets gräns. Allt fanns på plats för tänkande människor att reflektera över och ta ställning till.

Närmast rutinmässigt anses Versaillesfreden, krigsskadeståndet och den nationella förödmjukelsen efter första världskriget som den gödslade jord varur nazismen mer eller mindre självklart växte upp ur. Haffner visar att det också krävdes annat, nämligen den tyska mentalitet med preussiska rötter som hade skapats i das Reich. Här kommer han in på nationalkaraktärer, vilket kan lura en nutida läsare att slå igen boken. Men gör man det går man miste om en helhetsbild som ger en mycket trovärdig föreställning om hur en så osannolik företeelse som nazismen alls kunde bli möjlig.

De verkliga nazisterna, en samling antiintellektuella barbarer som var i det närmaste psykopatiskt befriade från all medkänsla med människor (dock inte med djur), utgjorde en minoritet, som lyckades komma till makten med hjälp av till synes aningslösa landsmän. Under läsningen av Haffner blir man mer och mer klar över att nazismen inte återkommer i Europa i tillnärmelsevis samma form. Samhälle och politik har utvecklats på grunden av ökat medvetande hos befolkningens majoritet. EU bör kunna vara en garanti för en sådan framtid, också som en följd av detta ökade medvetande.

2008-03-24 måndag
Men det går inte att slå sig till ro. Mänskliga instinkter och oreflekterade känslor hotar alltid att skapa samma "filosofiska" miljö som hjälpte nazismen att bli accepterad. (Haffner förbigår den roll som den tyska romantiken med dess undergångdyrkan spelade för att vänja sinnena vid de extrema yttringarna av motsvarande tankevärld hos nazisterna. Victor Klemperer ser däremot i sina dagböcker nazismens samband med den tyska romantiken.)

Vår nutida postmodernism, med sitt arv från Nietzsche och Heidegger och sin upplysningsfientlighet, är en sådan romantisk tankefigur som ligger i tiden. Vi ser också högerextremistiska och populistiska rörelser ha framgångar i enskilda länder, men också att vaksamheten och majoritets motstånd är tydligt och handfast. Också här har EU en viktig roll, som markerades bland annat när den fascistoida österrikiska populismen motverkades.

Redan C.P. Snow efterlyste i De två kulturerna humanisternas ansvar för sin del av det andliga klimatet. Snow ansåg att de många undergångsromantiska författarna under och efter sekelskiftet på sitt sätt bidrog till att mentalt bereda marken för de förödande krigen. Samma ansvar måste man kräva av dagens postmodernister som, om de gjorde bruk av sin ofta höga intelligens, inte kan undgå att se de yttersta konsekvenserna av sin relativism på alla områden, inklusive moralens. Inte minst har vi nazismen som det obehagliga åskådningsexemplet på vad som kan hända när medvetande och rationalitet förträngs.

2008-03-25 tisdag
Sebastian Haffners En tysk mans historia har jämförts med Victor Klemperers dagböcker 1933-45, som på svenska gavs ut under titeln Intill slutet vill jag vittna. Haffner kom ur borgerlig miljö; pappan var en hög statstjänsteman som var uppväxt med preussiska hedersideal. Med sin rationella och liberala grundsyn kom Sebastian Haffner att beröras intill vämjelighet av nazismens fördumning och brutalitet, och emigrerade till England 1939. Motivet till emigrationen stärktes av att han var gift med en judisk kvinna. Hans egentliga namn var Raimund Pretzel. Pseudonymen blev nödvändig för att skydda anhöriga i Tyskland, när hans första bok skulle publiceras.

Victor Klemperer var en judisk man, gift med en "arisk" tyska och bosatt i Dresden. Äktenskapet gav honom ett visst skydd, såtillvida att han kom att hamna bland de sista på deporteringslistan. Men transporten var bestämd när han i sista stund räddades av den stora katastrofen. Bombmattorna över hemstaden smulade sönder både husen och nazisternas organisation. Mirakulöst överlevde både han och hustrun, och efter en flykt ut på landsbygden hamnade de till slut under amerikanska truppers beskydd.

Likheten mellan de båda verken är närvarokänslan och den självklara blicken för nazismens andliga och fysiska barbari. Man läser hos båda in en viss förvåning över hur lätt nazisterna kunde ta makten över ett gammalt kulturland, och få helt vanliga tyskar att bli medlöpare. Haffner analyserade senare (i Germany...) processen i detalj för att försöka göra den begriplig. Klemperers reflektioner är lugnt klarsynta, och blir djupt gripande när man betänker att de skrevs ner av en man som hade en våldsam död att vänta.

I vår tid, med sin utbredd modernitetskritik, är böcker som de här högst aktuella. Vi är säkert berättigade att kritisera många företeelser i den moderna samhället, men att söka lösningarna i förakt för förnuftet kan leda samhället på de mest groteska avvägar. Läser vi Haffner och Klemperer kan vi se hur lätt och motståndslöst ett helt folk kan fösas in i antiintellektualism, med fasansfullt resultat.