Lars Schaff - texter  

Dagsnoteringar 2006 - 2009                                  Ekonomi

Till huvudmeny
Till meny

Ekonomer

Ge synpunkter

Värderingar
2007-01-02 tisdag
På dagens DN Debatt har Lars Calmfors ett inlägg om nationalekonomisk forskning och politik. Han bekymrar sig över att samhällsdebatten inte visar vederbörlig respekt för den värderingsfria nationalekonomiska forskningen. En replik:

Ekonomiprofessor Lars Calmfors vill värna sitt forskningsområde från missbruk i politiskt syfte. Han hävdar den nationalekonomiska forskningens integritet och menar att forskarna drar sig undan den offentliga debatten för att inte riskera politiska påhopp. Men han lämnar inga argument i den viktiga frågan huruvida en forskning som rör sig inom politiska ramar överhuvudtaget kan bli fullkomligt objektiv.

Att nationalekonomi är politik kunde redan Gunnar Myrdal påvisa i sitt grundläggande arbete från 1929, Vetenskap och politik i nationalekonomin, där han dissekerade de skolbildande författarnas anspråk på att ha grundat ett ekonomiskt teoribygge för den bästa av världar. För att kort sammanfatta visade Myrdal i detalj hur författarnas bevisföring baserade sig endera på cirkelresonemang eller på oredovisade politiska premisser.

Testfrågan, som Calmfors tidigare tagit upp i DN, är den om att sänkt a-kassa ökar sysselsättningen, synbarligen ett vetenskapligt problem. Men politiken kommer in redan i valet av frågeställning, som skapar bilden av att politikerna har att välja mellan antingen sänkt a-kassa eller låg sysselsättning. Man skulle kunna välja mellan en hart när obegränsad mängd andra ekonomiska samband som skulle underbygga helt andra politiska lösningar, till exempel kopplingen mellan ekonomisk trygghet och rörligheten på arbetsmarknaden, för att nämna ett enda. Genom valet av studieobjekt positionerar man sig i det politiska rummet.

Med Gunnar Myrdal kan man alltså hävda att utrymmet för en helt värderingsfri nationalekonomi är mycket litet. Det är i sig inget hinder för forskning, men ställer krav på forskarens öppenhet med de egna värderingarna och medvetenhet om de politiska implikationerna. Som Calmfors påpekar är det vanligt att politiskt uppsåt döljs i vetenskaplig retorik, men det gäller långt fler än de ekonomer i intresseorganisationer som han särskilt pekar ut. Störst blir problemet antagligen när avsikten är omedveten, eller till synes omedveten.

2007-01-03 onsdag
Samhällsvetenskaper tycks leva med problemet att värderingar som ingår i ett hegemoniskt paradigm riskerar att betraktas som objektiva realiteter. Fenomenet förstärks när det finns underliggande intressen som, medvetet eller omedvetet, önskar att det förhåller sig just så. Intresset kan vara så oskyldigt som att man önskar se sin egen vetenskap uppfattad som mera objektiv än den är.

Marknadsekonomin och dess nationalekonomiska teoribildning upplever nu en så total hegemoni att problemet från gårdagens notering numera inte ens betraktas som ett problem. För fyrtio år sedan fanns däremot en livaktig debatt och en omfattande litteratur i de här frågorna. Mycket av vad den dialektiska processen ledde fram till är fortfarande väsentligt och aktuellt, men har idag helt trängts undan. Lars Calmfors, som med sina nuvarande ståndpunkter skulle ansetts troskyldigt naiv på 1960-talet, är nu en av nationalekonomins stöttepelare i landet, med garanterad plats i etablerade media.

Den sociala konstruktivismen har uppenbarligen en hel del att bidra med när det gäller samhällsvetenskaper och humaniora. (Däremot har man sprungit iväg på tok för långt när man tror att samma mall kan läggas på naturvetenskaperna. Förvisso har de mjuka vetenskaperna en olycklig dragning att försöka efterlikna de objektiva naturvetenskaperna, men resultatet blir mestadels bara olyckligt.)


2006-09-02 lördag
Idag kan vi läsa i den stora tidningen att rapporter från OECD och Världsekonomiskt forum rankar de fem nordiska ländernas ekonomier bland världens tio starkaste. De fem är samtidigt världens mest jämlika stater i fråga om allt, och bland de högst beskattade.

En "lag" som nationalekonomer är rätt så ense om är att höga skatter motverkar ekonomisk utveckling. En annan är att alltför stor utjämning är skadlig för tillväxten. Vad vi upplever nu borde alltså vara ytterligt intressant för ekonomer, ungefär i paritet med vad fysiker skulle ställas inför om vattnet började rinna uppför floderna. Tankeverksamheten kunde förväntas dra igång och analyserna dugga tätt. Men istället är det ganska tyst.

När en av våra stora ekonomer, Assar Lindbeck, igår bereddes utrymme på DN Debatt så tyckte han det var viktigare att skriva om behovet av maktväxling i regeringskansliet. Han radade upp brister och problem som blir resultatet av långa maktinnehav, specifikt det socialdemokratiska, och man får närmast bilden av en nation i förfall.

Ekonomer har i varje fall ofta gott självförtroende, och då kan anfall vara bästa försvar. Ty nationalekonomin är nog i större kris än det svenska samhället. Ett alltför långt maktinnehav för den neoklassiska teorin har lett till intellektuell förslappning och till anpasslighet inför den reella ekonomiska makten.

Lindbecks egna ord är slående tillämpliga även på nationalekonomer, t.ex. att man "gör en massa dumheter, som de ansvariga själva har svårt att rätta till eftersom det går prestige i vad man åstadkommit." Eller att folk "blir rädda för att stöta sig med 'permanenta' makthavare. Man biter inte gärna den hand som föder en. Ämbetsmän [eller ekonomer] kan exempelvis inte undgå att tänka på sin karriär".

Att den engelska termen för nationalekonomi - Political Economy - är mera tydlig än den svenska blir uppenbart i det läge vår ekonomi - och vår nationalekonomi - befinner sig idag.
Kunskapsbrister
2007-03-31 lördag
Apropå inget särskilt, utom möjligen ekonomers politiserande, dyker det upp en gammal minnesbild från många år tillbaka då Sverige började tappa placeringar i BNP-ligan. Anledningen var naturligtvis given i vår vanligaste press, det var den offentliga sektorn och all den där andra socialdemokratiska politiken som låg bakom. Fyra ekonomiprofessorer med Hans T:son Söderström i spetsen fick utrymme i DN för att bekräfta den opartiska forskningens uppfattning i frågan. Ett av argumenten som skulle befästa allvaret i situationen var att Sveriges ekonomiska tillväxt hade blivit lägre än Portugals.

En replik från en okänd yngre matematiker publicerades faktiskt. Han dissekerade lugnt professorernas argument och visade på bristerna med att definiera tillväxt som en procentuell förändring, dessutom i jämförelse med bara en specifik period, nämligen föregående år. Att till exempel ett land med dubbelt så stor BNP som ett annat måste ha dubbelt så hög tillväxt i reella tal från ett år till ett annat för att rankas likvärdigt i procentstatistiken är uppenbart orimligt. Sverige hade mycket riktigt högre tillväxt i absoluta belopp än Portugal. Matematikern uppenbarade stillsamt det undermåliga resonemanget.

Processen fullbordades när professorerna var oförsiktiga nog att gå i svaromål. Kärnan i deras försvar var ungefär: "man brukar räkna så här".
- Ridå!

2006-06-13 tisdag
"En slutsats är att Sverige behöver en skattereform för att återfå tillväxten" skriver redaktören i ingressen till dagens artikel på DN debatt. Artikelförfattaren själv uttrycker sig något mindre stolligt: "En skattereform är nödvändig för att återinföra tillväxtens förändringsagenter i den svenska ekonomin..."

Som alla vet (utom vissa ekonomer?) har Sverige för tillfället en rekordhög tillväxt, en av de högsta i Europa, och i det övre skiktet av svenska tillväxtsiffror i modern tid. Till det råkar vi ha en inflationen som har stabiliserats på en historiskt sett rekordlåg nivå. Nu kan man för all del ändra på skattereglerna utan att äventyra den tillväxten, men man bör ju hålla sig någorlunda inom verklighetens ramar när man formulerar sina argument.

Problemet - det enda som för dagen är värt någon tankeansträngning - är att vi har ett hypereffektivt näringsliv som inte förmår sysselsätta alla som går utan arbete, men likväl är tillräckligt dynamiskt för att skapa denna tillväxt. Skatterna i Sverige fyller bland annat funktionen att ta hand om de som blir akterseglade när näringslivet forsar fram.

Sannolikt är den kompetens vi har i landet i stort sett tillvaratagen i arbetslivet. För var skulle den sysslolösa pool av företagarbegåvningar finnas som bara väntar på skattereformer för att sätta igång? Och man måste kunna beskriva den process som skulle göra att befintliga företag - när hjulen redan snurrar för fullt - plötsligt skulle hitta ännu fler kunder och därför kunna anställa fler människor, bara för att ägarna får bättre skattevillkor och mindre byråkrati. Att sitta vid datorn och simulera, som ekonomerna i den refererade studien gör, är just att - simulera. Dags igen att åkalla Galbraith: "Ekonomisk vetenskap är ytterst användbar som ett sätt att sysselsätta ekonomer".

Fondförvaltning

2007-10-08 måndag
"bedrägeri, straffrättslig term som i första hand innebär att någon uppsåtligen genom vilseledande förmår någon annan till handling eller underlåtenhet, som innebär en förmögenhetsöverföring." (Nationalencyklopedin)

Vad får vi fram om vi testar den termen på fondförvaltning? Fondbolagen vet att dyra "expertfonder" i genomsnitt har samma avkastning som billigare indexfonder. De dyra fonderna ger bolagen och bankerna extrema vinster, och de anställda förvaltarna mycket höga löner. Kravet på förmögenhetsöverföring är med råge uppfyllt. Hur är det med rekvisitet "vilseledande"?

Ingen har väl sett någon marknadsföring av fonder som låter påskina annat än att de egna fonderna är mer vinstgivande än andra. Ofta stöder man sig på att en fond historiskt har haft en god utveckling. Men man vet givetvis att det inte finns något samband mellan uppnådda resultat och framtida. I börsens själva natur ligger att vilken fond som helst på kort tid kan bli en succé eller en katastrof, alldeles oberoende av historien. Vilseledande är också att graden av expertkunskap vid förvaltningen skulle ha något att göra med det framtida utfallet.

Återstår "uppsåtligen", det rekvisit som friar så mången tvivelaktig handling från fällande dom. Det får väl anses givet att en vördnadsbjudande bankinstitution inte kan ha medveten avsikt att vilseleda sina kunder. Återstår i så fall att de handlar av okunnighet, men är det så mycket bättre?

Vi är inte vana vid att betrakta vilseledande reklam som bedrägeri, även om den leder till förmögenhetsöverföring. Acceptansen för företags agerande är stor. Men bedrägeri kan också, om än "undantagsvis", vara följden av "underlåtelse att ta någon ur en villfarelse". Som rekvisit är det uppfyllt genom att de extremt vinstgivande fondförvaltningarna inte informerar sina kunder om att de är utsatta för en bluff.

Expertfondernas genomsnittliga resultat i förhållande till börsens index är lätta att belägga, och det har gjorts och rapporterats vid flera tillfällen. Resultatet är entydigt: den som väljer en sådan fond i stället för en indexfond har omkring 50 procents chans att vinna på valet, och omkring 50 procents risk att förlora. Spelteoretiskt är det inte värt någon insats alls för ett spel av det slaget. Fondbolagens och bankernas välutbildade personal har lärt sig sådana elementa i grundutbildningens statistikkurs, men underlåter att ta kunderna ur villfarelsen att vinstchansen med en fond skulle öka om köparen betalar högre årliga avgifter.

Gör det någon skillnad att den här verksamheten bedrivs på samhällets statusmässiga topp, på de flottaste kontoren och av högt avlönade medborgare? Just ingen annan än att risken är minimal för att någon myndighet officiellt skulle granska hanteringen i ljuset av brottsbalkens definition av bedrägeri.

En tröst för fondförsäljarna är kanske att Svenska Spels marknadsföring ännu bättre lever upp till den definitionen. Reklamens "Bli miljonär!" bygger på en vilseledande villfarelse som strider mot sannolikhetslärans grunder. Vad skiljer detta från en internetskojare som utlovar en produkt som sedan bara levereras till var miljonte kund? Det skulle vara att den senare bedragaren garanterat hamnar bakom lås och bom, om man får tag i honom.

Galbraith

2006-05-07 söndag
För en vecka sedan gick John Kenneth Galbraith ur tiden vid hög ålder. I sitt genombrottsverk Överflödets samhälle från 1958 satte han med sin klarsynta skärpa en spotlight på diskrepansen mellan privat lyx och offentlig misär (han anas bakom en av gårdagens repliker). Under Kennedy-eran gick det fortfarande att skriva sådana böcker med bibehållen status i etablissemanget; han blev både presidentrådgivare och ambassadör. Idag skulle han troligen placerats betydligt närmare Chomskys karantän (och fått ett par miljoner träffar till på Google som kompensation).

Typiskt för Galbraiths texter var den avspända rationalismen. DN hade idag ett representativt Galbraith-citat på ledarsidan: "Ekonomisk vetenskap är ytterst användbar som ett sätt att sysselsätta ekonomer".

Börsen

2006-05-23 tisdag
Dagens krigsrubriker handlar om gårdagens börsfall, och ekonomijournalisterna får för fyrtiosjuttonde gången upprepa sina förutsägbara fraser, vid sådana här tillfällen redan på förstasidan. Orden slingrar sig välsorterade runt ämnet och fyller lätt det anvisade spaltutrymmet utan att råka landa i alltför störande slutsatser, som t.ex. att börsen utöver sina andra funktioner också är en arena för hasardspelare. Det är inte tal om att störa bilden av aktiebörsen som en ytterligt seriös institution för att tillföra kapital till vårt livsviktiga näringsliv.

Börsomsättningen under en dag är trots sina många nollor en försumbar del av företagens totala värde. I sig själv ger det ett utrymme för psykologiska faktorer att skapa kraftiga utslag i kursernas svängningar, med den möjlighet det ger att använda börsen som en vadslagningsbyrå. Om detta kan man ha moraliska funderingar, men att det skulle leda till reflektioner hos börsjournalister är inte att förvänta.

Som om inte de vanliga kursernas svängningar vore nog för spelarna har man skapat "instrument", som det så vackert heter, av typen optioner och ännu skarpare "derivat" (dessa underbara ord) där man kan satsa pengar på förväntningar om förväntningarna, på det att kortsiktiga vinst- och förlustmöjligheter skall öka ännu mer.

OK, om några spelar en fotbollsmatch så kan man inte hindra att några andra startar vadslagning om matchen. Skillnaden är att i fotbollens värld kan man hålla isär idrotten och hasardspelet. Till den mognaden har inte synen på aktiebörsen kommit.

2006-05-24 onsdag
Våra börsexperter är i alla fall duktiga på att tala om vad som hänt, och ge prognoser som närmast tittar bakåt, som DN:s expert idag: "utvecklingen framöver är högst osäker" och "räkna med fortsatt sväng på börsen". Hade hon sagt det för bara två veckor sedan så hade det varit en användbar förutsägelse. Men då hette det att börsens höga värdering vilade på en fast grund av rejäla vinster, en stabil konjunktur, konsoliderade företag och... så vidare. No further comments.

Prognosmakare
2008-08-28 torsdag
Semestertiderna är över och verkligheten tränger sig på igen.

Till "verkligheten" kan man kanske räkna Konjunkturinstitutets senaste prognos, som spår att tillväxten i år blir 1,4 procent (KI: "Svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur"). Eftersom det bara är fyra månader kvar till dess att facit föreligger kan man räkna den prognosen som ett ganska lätt jobb. Intressantare är KI:s gissning i början av året (DN 24/1: "KI tror på fortsatt stark ekonomi") som var mera av en prognos i verklig mening. Då trodde man att tillväxten under 2008 skulle bli 3,0 procent och under 2009 2,8 procent . Prognosen för nästa år har nu skrivits ner till 1,2 procent.

En prognos i januari som blir så att säga 100 procent fel kan inte vara användbar till så mycket. En regering, eller andra, som grundat sina beslut på en sådan miss skulle hamna ganska snett. Antagligen är beslutsfattare i allmänhet tillräckligt klarsynta för att inte lägga någon vikt vid KI:s gissningar. Men vad är då institutet till för? Där sitter 60 antagligen ganska kvalificerade personer och rationaliserar förutsägelser om den ekonomiska utvecklingen som är lika substansrika som spådomar om börsens svängningar.

Men eftersom ekonomi har en religiös sida så behövs en och annan kyrka.

SAAB-affären
2009-01-10 lördag
Ett par ekonomer från "tankesmedjan Fores" fick för någon vecka sedan på DN Debatt motivera varför staten inte bör gå in som ägare till Volvo och Saab. "Forskningen" visar nämligen att staten är en sämre ägare än privata aktörer. Statliga företag har sämre lönsamhet och lägre produktivitet än privata. Frågan är bara om det är detta saken gäller.

Den process vi nu ser sprida sig som en pandemi i världsekonomin började med att privat ägda finansföretag gav sig in i en så ansvarslös hantering av sin samhällsvitala verksamhet att man lyckades katalysera en blixtsnabb recession av närmast global omfattning. Så gott som alla företag drabbades i någon form, och anställda började friställas i en accelererande skala. I USA försvann tydligen fler jobb under 2008 än något år tidigare i historien.

Ingen behöver förvånas över att bilindustrin drabbades särskilt hårt och snabbt. Inköp av ny bil är något som människor lätt skjuter upp när framtiden målas i kolsvart. Att dessutom tillverkare av lite dyrare och större bilar påverkas mest är inte heller överraskande, även om det nyligen kom signaler om att till och med Toyota får känna av konjunkturnedgången ganska rejält.

Vad man möjligen kan säga är att de privatägda företagen GM och Ford, och därmed också Saab och Volvo, försummat omvärldsanalysen och hamnat efter i en utveckling mot mindre bilar med miljöprofil. Men i förhållande till recessionen har den bristen en begränsad betydelse för deras nuvarande kris. Primär orsak till hela situationen är den häpnadsväckande klantighet som den privata finanssektorn har uppvisat, och som stater runt om i världen har försökt korrigera, bland annat genom att gå in som ägare i finansföretagen. (Fores-ekonomerna har intressant nog ingen kommentar alls till det förstatligande av Carnegie som faktiskt har ägt rum.)

Regeringar i många länder med bilindustrier har insett krisens natur och gått in med - eller förberett - finansiellt stöd till bilföretagen. Om staterna då vill göra anspråk på ägarandelar beror väl på politiska preferenser, men avgörande för bolagen är att kunna överleva en abnorm krissituation i avvaktan på att någon form av normalitet infinner sig igen. Argumentet att stater är sämre ägare är överhuvudtaget inte relevant för frågan om huruvida, och i vilken form, staten just nu skall stödja Volvo och Saab. Det är ett argument i en helt annan verklighet.

Även om det inte finns några överväldigande belägg för det idag, kan framtiden mycket väl visa att Volvo och Saab inte klarar den långsiktiga konkurrensen. Då kommer de att avvecklas. Men att framtvinga en nedläggning i ett läge som är så unikt som dagens finanskris och akutrecession kunde riskera att leda till helt onödig kapitalförstöring och sysselsättningskris.

Och, för övrigt: när det privata näringslivet i form av finansbolag just har demonstrerat en förkrossande inkompetens som försatt hela världsekonomin i gungning blir det lite genant att läsa om "forskning" som visar att statliga företag skulle vara ännu sämre. Man kan tala om att underskatta läsarna!

2009-02-24 tisdag
"Staten skall inte äga företag" har varit ett av regeringens standardsvar i Saab-affären. Så skall inte skattebetalarnas pengar användas, har det hetat. Varpå det närmast ofattbara beloppet 97 miljarder kronor av just skattebetalarnas pengar satsas på att köpa ett holländskt energiföretag med tyngdpunkt på fossil energi. Som helägt statligt bolag är Vattenfall och dess svällande kassa svenska folkets egendom, och regeringen ytterst ansvarig för bolagets verksamhet. Och en affär av den här storleksordningen kan inte göras utan regeringens samtycke.

Vattenfalls förmögenhet är i dubbel mening skattebetalarnas, eftersom den bland annat bygger på ett konstgjort högt energipris som konsumenterna fått betala. På en konstruerad elbörs sätts priserna efter den på marginalen dyraste kilowattimmen, medan Vattenfall med sin vatten- och kärnkraft har låga produktionskostnader. Hade vi haft en
fungerande marknadsekonomi på energiområdet  skulle Vattenfall konkurrerat genom att sänka elpriserna, men sådana krav ställer regeringen inte. Så företaget kan fortsätta att beskatta konsumenterna, det vill säga sina egentliga ägare, och samla monopolvinster på hög.

Särskilt ironiskt blir det hela av regeringens stora engagemang för den gröna omställningen. Om de storstilade planerna på att fasa ut fossil energi till år 2020 händelsevis skulle gå i uppfyllelse så riskerar en del av de 97 miljarderna att gå samma väg som regeringen till varje pris inte godtar att pengar till Saab kunde gå. Enda skillnaden är att de riskerade beloppen inte kan jämföras på samma dag. Oavsett övriga aspekter på de båda affärerna så har bristen på konsekvens och logik i politiken den här gången passerat gränsen för satir.

2009-03-05 torsdag
Noteringen om regeringens personlighetsklyvning i fallen Saab och Nuon hamnade som insändare i DN (något stympad). Idag svarar en pressekreterare Anna Lejestrand hos Vattenfall på DN:s insändarsida. En replik på mail:

Du skriver idag ett svar på min insändare i DN 28/2. Jag tror de flesta vet att Vattenfalls vinst inte enbart kommer från den svenska marknaden. Det vet jag också och skriver därför uttryckligen ”bland annat” i det sammanhanget.

Men du förbigår mitt huvudsakliga påstående som är att de 97 miljarderna definitionsmässigt är svenska folkets (det vill säga skattebetalarnas) egendom genom det faktum att Vattenfall är ett helägt statligt bolag.

Prissättningen är ett mera fundamentalt systemfel. I en marknadsekonomi som fungerar enligt den nationalekonomiska läroboken och de politiska högtidstalen förekommer inga monopolvinster. Där kommer konkurrensen mellan företag att tvinga fram ett pris som i det fulländade stadiet minimerar vinsten.

”Utbud och efterfrågan” är den mekanism som skall sätta prispress på företagen. Så länge det förekommer någon vinstmöjlighet är det tänkt att konkurrerande företag lockas att träda in på marknaden genom att sänka priset. Så lyder den vackra teorin. Verklighetens prissättning på elmarknaden är närmast utformad som ett hån mot den heligförklarade ”marknadsekonomi” vi intalas leva i.

Men systemfelet som sådant kan Vattenfall inte göra något åt. Och företaget har antagligen inte heller rätt att ”dumpa” priserna på el så som den märkliga konkurrenslagstiftningen i EU fungerar. Det avsnittet var alltså egentligen inte riktat mot Vattenfall utan mot ett systemfel som alla etablerade institutioner ignorerar. Jag använde där företaget mera som exempel.

För information kan jag tillägga att redaktionen hade kortat min insändare så att den viktiga poängen blev otydlig. Mitt huvudärende var att kritisera regeringens brist på konsekvens och logik i sin principiella inställning till företagsköp i fallen Saab och Nuon.

 


2008-12-04 torsdag
Dagens fråga är om svensk bilindustri skall räddas - och i så fall av vem. Regeringen tycks till varje pris vilja undvika att förknippas med Åslings företagsakut på 70-talet och slår ifrån sig alla tankar på att staten skall gripa in. I varje fall är statligt ägande inte att tänka på, låter Borg meddela (genom munnen på Maud Olofsson). Vad som så plötsligt och dramatiskt har förändrats efter den alldeles nyligen inträffade konfiskationsakt då staten på exakt två minuter grep äganderätten över Carnegie går det inte att få Olofsson att svara på. Anledningen är förstås att det inte finns något bra svar.

Carnegie räddades efter att ett antal inkompetenta finansekonomer gjort allvarliga misstag i linje med sina kollegor i andra länder. Det odugliga finansbolaget vara bara en droppe i det hav av förblindelse och fördumning som girigheten drivit världens finansaktörer till. Som ett resultat drabbades bilindustrin, som så många andra branscher. Men i Sverige räddas en representant för de skyldiga, och de som drabbas får klara sig på egen hand.

Vi kanske inte skall ha biltillverkning i Sverige, är Olofssons fundering. Nej, det är klart att finansskojerier är en tryggare hantering som vi behöver säkra. I övrigt kan vi göra teveprogram åt varandra, sälja dalahästar, bli ekonomijournalister - och annat som hör den hyllade tjänstesektorn till. Det är inte utan att Olofssons tyckande återkallar minnet av den gode Harry Schein. Han hade som chef för Investeringsbanken verkat för byggandet av ett industrikombinat i Nynäshamn, men den lokala miljöopinionen tyckte att staden i stället borde bygga en ny marina. Scheins kommentar är tydligen fortfarande aktuell: "Ja, varför arbeta när man kan segla?"

Skillnaden är avsevärd mellan bilindustrins hastigt påkomna kris, och verkliga strukturkriser av den typ som till exempel drabbade skeppsvarven. Att en minister med ansvar för industrin inte tycks ha gjort den skillnaden klar för sig är generande. Skeppsbyggeriet var en storskalig, arbetsintensiv och lågteknologisk verksamhet. Därför lämpade sig fartygsbygge väl för nyligen industrialiserade låglöneländer som t.ex. dåtidens Sydkorea.

Vad de svenska varven försökte var att rationalisera byggandet så långt det gick, och på Arendalsvarvet utvecklades en unik byggteknik i det syftet. Men det var otillräckligt. Inte långt efter att den nya tekniken stod färdig blev kostnadskonkurrensen avgörande. För bilindustrin är bilden helt annorlunda.

Anledningen är att biltillverkningens krav på avancerad teknik och design skapar möjligheter för länder som Sverige att vara med i branschen. Enbart låga löner räcker inte för att delta i konkurrensen. Volvo var mycket riktigt till helt nyligen en vinstmaskin som matade sin ägare Ford med tiotals miljarder kronor. Vad vi nu ser är inte en strukturkris utan till helt övervägande del samma resultat av finanskraschen - med medföljande blixtrecession - som drabbat i stort sett alla näringar. Av den kan man inte dra någon slutsats om svensk biltillverkning i framtiden.

Att Volvo och Saab har varit sena med att anpassa sig till den snabba trendförskjutningen mot mindre och bränslesnålare bilar är tydligt. I backspegeln, nämligen. Länge ansågs det allmänt sett rätt av de svenska företagen att inrikta sig på det något mera påkostade segmentet. Och det fungerade (i varje fall för Volvo) alldeles utmärkt - fram till för några månader sedan. Men bilarna har råkat ut för samma tvärdöd som hemsökt många andra produkter i det lyxigare skiktet, t.ex. båtar. Den visdom som nu sprids är den som alltid är så lätt att briljera med i efterhand.

Duktiga ingenjörsföretag är kapabla till snabba anpassningar. Ingenting säger att Volvo och Saab skulle vara oförmögna till nödvändiga omställningar för att vara kvar i konkurrensen. En näringsminister som vet något om näringar måste för allt i världen förstå skillnaden mellan strukturkriser (som varvens) och konjunkturkriser. Annars frestas man att säga: vi kanske inte skall ha näringsministrar i Sverige.

2008-12-07 söndag
Niklas Ekdals ledare i dagens DN råkar se ut som en kommentar till bilnotisen i den här spalten i torsdags, fast med motsatt slutsats: staten skall inte gå in och rädda Volvo och Saab. Om jag skulle se kärnproblemet på samma sätt som Ekdal skulle jag tvingas ge honom rätt. Bilindustrins kris i Sverige skulle då vara av samma slag som varvskrisen på 70-talet, orsakad av en strukturell förändring utan återvändo. Men argumenten för ett sådant synsätt är både svaga och hastigt påkomna.

Skeppsvarven i Sverige utsattes för en kostnadskonkurrens som var lokaliserad till specifika låglöneländer och växte fram under flera år. Med Arendalsvarvet gjordes ett sista försök att höja produktiviteten, men det räckte inte till. Trenden var tämligen klar och varje tränad riskbedömare med räkneförmåga hade nog avrått från att pumpa in skattemedel i varven vid den tiden.

Svensk bilindustri möter förvisso en hård konkurrens, men situationen påminner inte alls om den som mötte varven. Vi ser inga strukturella tendenser som hotar att vända ut och in på branschen. Låga löner är inget avgörande konkurrensmedel; viktigare är att hänga med i teknisk utveckling och design. Snabba förändringar, som den nuvarande mot bränslesnålare bilar med miljöimage, är teknisk avancerade företag bäst på att anpassa sig till.

Fram till helt nyligen var Volvo ytterst framgångsrikt med XC90 och V70. Tydligen kunde man då förse sin ägare Ford med över 40 miljarder i vinstpengar. Ingen såg då heller några långsiktiga problem hos svensk biltillverkning. Krisen som har uppstått nu är helt och hållet en följd av marknadernas blixtsnabba anpassning till recessionen, som i sin tur utlöstes av finanskraschen. Ser man saken som ett övergående konjunkturproblem finns det inga rationella skäl till att staten inte skulle kunna gå in med en tillfällig räddningsinsats, mot skäliga garantier för återbetalning i nästa högkonjunktur givetvis.

Hela situationen illustrerar kapitalismens förödande kortsiktighet. För inte länge sedan hade en köpare fått punga ut med en rejäl slant för Volvo, men då var det inte aktuellt för Ford att sälja en av sina få kassakor. Nu får man leta med lykta efter köpare, och efter pengar överhuvudtaget. Bristen på rationalitet hos ett system som får alla att i varje ögonblick springa åt samma håll är inte uppmuntrande. Det gäller för en regering att kunna lyfta sig över den nivån.

Niklas Ekdals diskussion om de långsiktiga möjligheterna för svenska biltillverkare har följaktligen inget med den akuta krisen att göra och blir därför lite feltajmad, även om den i sig är legitim. Argumentet han använder för att ifrågasätta framtidsutsikterna är att tillverkningsvolymerna hos svenska bilbyggare inte har ökat under samma tid som BMW och Audi har fördubblat sina volymer. Men om en sådan indikator skall vara avgörande så skulle all biltillverkning i USA också vara utsiktslös. Alltså måste man se lite mer analytiskt på frågan.

I stora drag kan man säga att den avgörande utmaningen för biltillverkare i väst under de senaste decennierna har varit kvalitetskonkurrensen från Asien. Redan under det första japanska anloppet på 80-talet var General Motors riktigt illa ute. GM - och alla andra - tvingades ta upp den kastade handsken, och kvalitetsarbetet blev räddningen. Men de idoga japanerna har behållit sitt försprång. Toyota är följaktligen den mest stabila biltillverkaren under den rådande stormen, och grunden till det är att man bygger riktigt bra bilar.

Volvo och Saab har hjälpligt hängt med i kvalitetsutvecklingen, haft ledningen i säkerhetstänkande och någorlunda hållit sin position i det halvlyxiga segmentet. Ingenting säger idag med någon som helst visshet att svensk bilproduktion saknar framtid. Ingenting säger heller att de företag som är mest känsliga för akuta chocker som den nuvarande, också är de som långsiktigt är minst livskraftiga. En regering måste utgå från att situationen nu är abnorm, och inte själv ryckas med av ögonblickets panikläge när man tar beslut som får konsekvenser långt senare, varken när det gäller att neka eller bevilja räddningspaket.

2008-12-08 måndag
Det tog alltså fyra dagar för Maud Olofsson att ändra sig. Nu kan hon tydligen tänka sig att vi skall tillverka bilar i Sverige, för regeringen flaggar idag för finansiellt stöd till bilindustrin. Niklas Ekdal kommer nog också att ändra sig, eftersom han är en förnuftig man.

Vad Olofsson och Ekdal gjorde var att analysera i backspegeln, och inte se skillnaden mellan bilföretagens nuvarande situation och de strukturella förändringar som låg bakom t.ex. varvs- och textilkriserna. Det utesluter förstås inte att Volvo och Saab kan hamna i en irreversibel strukturförändring någon gång i framtiden, men det är inte den sortens kris de befinner sig i nu. Och det är ju onödigt att ta ut problem i förskott. Det räcker gott med de som existerar för tillfället.

2008-12-12 fredag
Stödpaketet för bilbyggarna i USA stoppades alltså i senaten av ideologiskt styvnackade republikaner. Det kan ju låta heroiskt att man vill låta sina kapitalägande kompisar stå för notan när företagen kollapsar, men den notan kommer att delas broderligt med vanligt folks pensionsfonder och övriga småsparare. Som vanligt har de stora elefanterna säkert haft möjligheter att säkra sina tillgångar i tid, så som det brukar gå till.

Allvarligast när företag faller ihop är att alla andra intressenter drabbas, ofta med ett dråpslag. Ett företag är något mycket större än bara sina ägare. Det är alla anställda, kunder, leverantörer och inte minst hela de samhällen som är beroende av företaget. Själva varumärket kan symbolisera denna värld av sammansatta intressen.

Vad republikanerna i USA:s senat inte tycks bry sig om är att analysera orsaker och reflektera över verkan. Om det förvisso är självklart att företag som verkligen är döende skall tillåtas dö, så blir det desto viktigare att göra den verkliga statusen klar för sig. Är hela USA:s bilindustri döende? Eller är det så att USA:s biltillverkare, som visserligen har försummat omvärldsanalysen och under en längre tid har haft en undermålig strategi, har drabbats särskilt hårt av en recession som skakat hela den globala ekonomin? Svaret på det är givet.

Analysen av bilindustrins framtid i USA och Sverige är ungefär densamma. Kompetensen när det gäller teknik och design finns i hög grad i båda länderna, och därmed också förmågan till flexibilitet inför snabba förändringar i efterfrågan. Vad som skiljer i förhållande till mera framgångsrika konkurrenter är framför allt bristande fokus på kvalitet och det närliggande fenomenet lean production, men också en viss tröghet i anpassningen till nya marknadsvillkor.

Volvo hängde med någorlunda i den nya kvalitetsrevolutionen in på 90-talet. Den gamla V70-modellen var en driftsäker och trygg bil. Men från och med den nya V70 och XC90 tappade Volvo fokus på kvaliteten, och har inte lyckats återta den. När bilar trots många förnämliga egenskaper (när de händelsevis är hela) råkar ut för ständiga småfel upplevs det av bilägaren som djupt irriterande. "Aldrig mer en Volvo" är något man hör allt oftare. Saab hade för övrigt sin kvalitetskrasch med 900-modellen, och har väl efter det aldrig tillfrisknat från sina röda siffror.

Så visst har svensk bilindustri principiella problem, men inga som är omöjliga att hämta sig ifrån. Konkurrensen med framför allt japanska biltillverkare handlar inte om lönekostnader eller andra strukturella fenomen som är svåra att matcha, utan om förnuftiga produktionsfilosofier som vilket företag som helst kan tillägna sig. Därför finns det inget som a priori utesluter bilindustri i Sverige. Ägarbilder, produktprofiler och mycket annat kan förändras, men industrin som sådan bör kunna finnas kvar så långt man kan överblicka. Därför är det korrekt av regeringen att gå in med ett tillfälligt räddningspaket. (Sedan kan man ha synpunkter på hur det paketet har utformats.)

2008-12-16 tisdag
Peter Wolodarski gör ett inhopp på DN:s ledarsida idag. Hans redan goda självförtroende har kanske inte minskat i betraktande av den kommande chefsrollen. Men frågan är om det betalar sig att benhårt hålla fast vid principer när det är själva principerna som skakar. Det fick bli några rader på mailen:
 
Spridda marginalanteckningar under läsningen av din ledare 16/12:
- när studenterna vid Harvard Business School till din förvåning förespråkade statligt stöd till bilindustrin kan det till exempel ha berott på insikten att den nuvarande krisen till sin natur demonstrerar ett unikt sammanbrott för de marknadsekonomiska principerna
- de finansaktörer som ställde till med den globala ekonomiska implosionen agerade inte rationellt, som skolboken förutsätter, utan inkompetent och på gränsen till kriminellt (i princip handlade det om samma utprånglande av värdelösa papper som Madoff ägnat sig åt, med den skillnaden att det bara lär bli Madoff som får fängelsestraff)
- bilindustrins akuta kris i USA och Sverige är direkt orsakad av finanskraschen; inget säger att det till vissa delar bristande förutseende som bolagen uppvisat under senare år inte hade kunnat korrigeras under normalare omständigheter och utan konkurshot
- ett statligt stöd till USA:s bilindustri kan väntas - öppet eller underförstått - vara ägnat som stöd till amerikanska arbetstagare; det lär inte förvåna någon om Volvo och Saab ställs på undantag i den processen
- om det kapitalistiska USA riktar ett statligt stöd till privata industrier, och en följd blir att ställningen för Volvo och Saab blir än osäkrare, vore det något paradoxalt om det "socialistiska" Sverige inte stödjer sina företag
- varvs- och textilkriserna i Sverige har inte minsta likhet med dagens akuta bilkris; Volvo och Saab är överhuvudtaget inte utsatta för strukturella och irreversibla konkurrensfaktorer av motsvarande slag
- de svenska bilföretagen har förvisso haft en varierande historia när det gäller lönsamhet, men framtidsutsikterna är inte ödesbundet negativa; med tanke på orsakerna till dagens situation vore det om inte annat moraliskt motiverat att ge dem ännu en ärlig chans
- in summa: marknadsekonomin som ideologisk princip har drabbats av ett förkrossande slag, och i den processen dragit med sig nyttiga, producerande företag i en djup ekonomisk kris; att då åberopa samma marknadsprinciper för att låta dessa nyttiga företag gå under låter ju ärligt talat inte så rationellt.