Lars Schaff - texter  

Dagsnoteringar 2006 - 2008                                 Ekonomi

Till huvudmeny
Till meny

Den svenska modellen

Ge synpunkter

Kollektivavtal
2007-03-13 tisdag
Den stora liberala tidningen fortsätter att fixera sig vid "oproportionerlig facklig makt" och placerar sig alltså till höger om moderaterna i den frågan.

Man kan fråga sig vilka uttryck denna oproportionerliga makt tar sig. De enda exempel som går att uppbringa på senare tid är ett par tre blockader mot företag som vägrar skriva under kollektivavtal. Nu är emellertid de flesta överens om att alternativet till kollektivavtal är lagstiftning. Inget löntagarkollektiv i Sverige, och antagligen inte heller seriösa arbetsgivare, skulle acceptera ett regellöst tillstånd i alla de viktiga frågor som avtalen reglerar. (Alternativet frivilliga kollektivavtal är en självmotsägelse och detsamma som regellöshet.) Och med lagstiftning blir det inte fråga om att fredliga strejkvakter delar ut flygblad utanför en salladsbar, utan att polisen kliver in och lämnar över en delgivning.

Vad skulle ytterligare hända om avtalsfrågorna politiserades? Den fackliga kampen skulle då föras in i riksdagen, och därmed bli en tung fråga i valrörelserna. Om gränsvillkor för löner och anställningsförhållanden, försäkringar, tilläggspensioner, övertidsersättningar och allt annat som kollektivavtalen reglerar blev en fråga för riksdagen skulle socialdemokratin få ett formidabelt redskap i valkampen. Är det detta moderaterna tänker på när de försvarar kollektivavtalen så är det ett tecken på ovanlig framsynthet. Nyliberalerna däremot fortsätter att vara kortsynta och dödsföraktande.

Socialt ansvar
2007-05-10 torsdag
Sverige är det bästa landet i världen för mammor, enligt Rädda Barnen i USA som rankat över hundra länder. Nyheten var värd arton (18) ord i DN (och en siffra). Den gamla sanningen att goda nyheter inte är bra nyheter står sig alltså. Annars borde den här uppgiften ge anledning till några reflektioner som kunde vara av värde.

Att leva i ett land med fungerande näringsliv och en hyfsad BNP är förvisso en förutsättning för Sveriges position. Men att rikare länder än vårt hamnar efter i listan visar att marknaden inte ordnar allt; det behövs en stat och det behövs en medveten politik. Regeringar kan inte ordna jobb (om de inte anställer själva), men de kan organisera och finansiera socialt välfungerande samhällen.

Sveriges exempel - den svenska modellen - visar att ett socialt ansvarigt samhälle väl kan förenas med ett framgångsrikt näringsliv, ett faktum som strider mot den bärande högerideologi som härskat i oppositionen under alla socialdemokratins regeringsår. "Skatterna måste sänkas" har varit mantrat, inte bara från den inhemska borgerligheten utan också från olika internationella "expertorgan". Dagens moderater tycktes göra helt om i skattefrågan och lyckades i valretoriken framstå som systemets försvarare, men väl i regeringsställning hugger man ganska rejäla bitar ur den svenska modellen, samtidigt som man sänker skatter för de mest besuttna.

I lista efter lista som rankar olika länder efter sociala prestanda av varierande slag hamnar Sverige och de nordiska länderna regelmässigt i topp. Dessa indextal handlar om livskvalitet i reell mening och man finner i allmänhet inget absolut samband mellan BNP och verklig livskvalitet. Att krafter med andra intressen lyckats få bort den problemställningen från agendan betyder inte till att frågorna förlorat politisk vikt. Därtill är vanligt folk alltför klarsynt och förnuftigt, vilket är den naturliga förklaringen till raset för regeringen i opinionsmätningarna. Fortsätter dagens regeringspolitik i tangentens riktning riskerar Sverige att ramla ner i de sociala indexlistorna, utan att fördenskull med någon garanti stiga i BNP-listan. Det senare är något regeringar kortsiktigt, eller ens på medellång sikt, råder ganska lite över.

Svensk ekonomi
2010-08-29 söndag
Sverige har av tradition beskrivits som ett homogent land, uppbyggt genom öppenhet inför modernisering och produktiv verksamhet. Ett land där skog, malm, massa, papper, stål och - inte minst – ett brett spektrum av verkstadsindustrier, har lagt grunden för välståndet. Hög och framsynt teknisk kompetens har ovanpå detta frambringat en exceptionell produktivitetsutveckling, som de senaste 70 åren har femfaldigat produktionen med oförändrat antal anställda i privata företag.

Homogeniteten i näringarna har återspeglats av den partipolitiska strukturen, som har varit mer eller mindre likformig över landet, med Stockholm som enda avvikande region. Nu redovisades (DN 24/8) en Synovateundersökning som markant förstärker den avvikelsen genom att ge miljöpartiet närmare 20 procents stöd, och därigenom bli i det närmaste lika stort, eller snarare litet, som socialdemokraterna i huvudstaden.

Om undersökningen kommer att bekräftas i valet innebär det att Stockholm utvecklats till en subkultur med en mycket tydlig särart jämfört med resten - 85 procent - av Sverige. Orsaken kan naturligtvis ligga i näringsstrukturen, som i Stockholm har tyngdpunkten på förvaltning och tjänster. Om det gällt en mindre stad ute i landet hade det inte haft någon betydelse, men det handlar om Sveriges maktcentrum. Förutom den rikspolitiska makten ligger åtskilliga beslutscentra för det privata näringslivet i huvudstaden.

Riskerna med en kulturklyfta mellan den producerande huvuddelen av landet och ett avskiljt maktcentrum är uppenbara. När besluten inte är förankrade i verkligheten har de en tendens att bli inoptimala, något som bland annat fått sin belysning av en del näringspolitiska diskussioner under året. Notoriska är också ledningsproblem i företag med verksamhet ute i landet och huvudkontor i Stockholm. På längre sikt skulle Sverige säkert må bättre av mera utlokaliserade beslutsfunktioner över lag.

Under tiden kan Reinfeldt stå som förebild för andra makthavare: att åka ut och lära hur villkoren för lantisarna i den producerande verkligheten ser ut.


2006-09-28 torsdag
Ännu en toppnotering i rankingen av svensk ekonomi kan inhöstas (DN 27/9). Det är Världsekonomiskt forum som placerar Sverige på tredje plats i världen när det gäller global konkurrenskraft, med bara Schweiz och Finland före. Samma Sverige där snart hälften och en stadigt ökande andel av befolkningen är yngre eller pensionärer som står utanför produktionen, och där ytterligare en miljon människor i arbetsför ålder lever på bidrag. Ett land där skatterna är högst i världen, där arbetsrätt och byråkratiska lagar skapar hinder för företagen och där kort sagt alla viktiga problem tycks vara sådana som hämmar produktiv verksamhet. Hur kan det gå ihop?
  
Klart är att nationalekonomer inte har någon förklaring till miraklet, att döma av den ovanliga tystnaden från det hållet. Klart är också att den svenska ekonomins utveckling strider mot flera av nationalekonomins vanligaste grundföreställningar. Senast DN debatt hade ett expertinlägg om ekonomi så handlade det om hur man skulle få fart på den svenska tillväxten! Den tillväxt som redan är rekordhög. Handfallenheten från våra främsta sakkunniga är påtaglig. Vi har en ny regering som säger sig vilja ta itu med "jobbfrågan". Hur skall den regeringen kunna veta vilka effekterna blir av de åtgärder man tänker införa om det saknas en verklighetsbaserad expertanalys av den nuvarande ekonomiska situationen?
  
Att den snabba tillväxten av produktiviteten är en grundläggande orsak till den ljusare sidan av saken är visserligen allmänt erkänt. Men produktivitetsökningen utgör också en källa till arbetslösheten. Och den leder till ett uppdrivet tempo i arbetet för dem som trots allt har ett jobb. Här kan man ana ett samband mellan ett socialt välordnat samhälle och möjligheten att upprätthålla en hög produktionstakt. Den aningen styrks av att alla de nordiska länderna ligger högt i ekonomisk ranking. Möjligheten av ett sådant samband skulle vara viktigt att försöka klarlägga, men görs det någon forskning av det slaget?
  
En "jobbskapande" regering kan alltså inte lita till den högproduktiva sektorn; där uppstår inte tillräckligt med arbetstillfällen. Återstår tjänsteproduktionen, och möjligheten att skapa låglönejobb. Då kommer fackföreningar in i bilden och med det hela frågan om vilken betydelse den svenska modellen för samverkan mellan arbetsmarknadens parter har för den ekonomiska tillväxten. Har det gjorts några systematiska studier eller beror uppfattningen om effekterna av denna samverkan enbart på politiska värderingar?
  
Någonting i den svenska och nordiska modellen för samhällsbygge tycks spela en avgörande roll för ekonomin, men finns det någon nationalekonomisk forskning av betydelse som handlar om sådana realiteter? Eller sitter man enbart och filar på sina matematiska modeller som bara eventuellt och tillfälligtvis har ett samband med verkligheten?

2006-10-01 söndag
Frågorna i torsdagens notering skall förstås läsas retoriskt. Gunnar Myrdal visade redan 1929 i ett lika viktigt som bortglömt arbete att den neoklassiska nationalekonomins teorier hade allvarliga brister. Insikten gjorde att han föredrog ett institutionellt synsätt på ekonomin i likhet med Thorstein Veblen och andra.
 
Neoklassiska ekonomer har inte sällan kompenserat teorins brister med en mer eller mindre uppenbar politisk bias. Myrdal ansåg det därför som nödvändigt att samhällsforskare redovisade sina värdepremisser, en egentligen självklar etisk norm som helt "glömts bort". Nationalekonomer kan därför ogenerat dra politiska slutsatser av förment vetenskapliga resonemang. Det har blivit så vanligt att ingen längre reagerar.
 
Traditionellt har det funnits en höger och en vänster inom ekonomin. På 1960-talet fanns en livaktig marxistisk skola, som idag är marginaliserad. Kvar är den i västvärlden etablerade riktningen för vilken teorin i allt väsentligt stödjer ett marknadsekonomiskt perspektiv. Det är knappast överraskande att den skolan saknar förklaringar till att ett samhälle som det svenska, med alla sina restriktioner för de fria ekonomiska krafterna, kan hamna i toppen av ekonomiska rankinglistor.

Arbetssättet, åtminstone för de ekonomer som förekommer i den offentliga debatten, är utpräglat ad hoc-betonat. Man tittar på en parameter i taget och hittar då givetvis något samband som kan passa in i det (politiska) paradigm man arbetar inom. Exemplen är många, men vi kan välja ett ur högen.
 
Under 1970-talets svajiga konjunkturer lyckades Sverige som egentligen enda land hålla arbetslösheten på låga nivåer, samtidigt som ekonomin låg på toppen av BNP-ligan. Fenomenet uppmärksammades internationellt och kallades "det svenska undret". Eftersom inga trän kan växa upp i himlen så kom det bakslag, i vårt fall med början på 80-talet. Den etablerade skolans förklaring var att Sverige maskerat arbetslösheten under 70-talet genom att låta den offentliga sektorn växa ohämmat, vilket samtidigt var huvudorsaken till de "strukturella" problem som sedan följde. Att Sverige brukade devalvera sig ur kriserna blev en annan förutsättning för den rejäla kollaps som sedan inträffade i början av 90-talet. Stålbadet som följde borde ha genomförts tidigare, löd den efterkloka analysen. (Ekonomerna ur denna skola håller självfallet inte med om att avregleringen av finansmarknaden skulle ha haft någon större betydelse för kollapsen.)
 
Allt detta låter ju bestickande, men en teori som skall bekräftas empiriskt och induktivt måste stämma på åtminstone ett slumpvis valt fall där premisserna är likadana. Om till exempel den offentliga sektorns expansion var huvudorsaken till 80-talets problem så skulle dagens offentliga sektor, som är större, inte kunna möjliggöra dagens dynamiska ekonomi. I varje fall skulle det krävas en detaljerad analys av alla faktorer som skiljer då från nu för att rädda teorin, och någon sådan har inte sett offentlighetens ljus, vad jag vet. En enskild omständighet som att Sverige har låtit arbetslösheten glida uppåt räcker inte, eftersom det finns många länder med ännu högre arbetslöshet som inte är i närheten av samma ekonomiska prestationer.
 
Nästan all ekonomisk journalistik sysslar med denna "en parameter i taget"-analys som kan vara underhållande att läsa men saknar substans och därför inte kan ge några hållbara förklaringar och ännu mindre något underlag för prognoser. En nations ekonomi är uppenbarligen ett intrikat system där ett stort antal element samverkar på ett i det närmaste oändligt antal sätt. Redan tanken att en teori som bygger på ett begränsat antal förenklade (och delvis diskutabla) axiom skulle kunna förklara ett sådant system är övermaga. Erkänner man däremot komplexiteten så är ett institutionellt synsätt på samhällsekonomin en mera fruktbar väg. Då blir den första intressanta frågan för Sveriges del hur ett land som industrialiserades senare än flera andra på ett halvsekel kunde nå en ekonomisk topposition. (Nationalekonomins traditionella svar: skogen, malmen, kullagret, AGA-fyren etc. räcker inte. Det är en partikulär beskrivning men ingen förklaring.)
 
På motsvarande sätt är dagens viktiga fråga vad det är som gör det socialiserade Sveriges ekonomi till ett framgångsexempel i en globaliserad värld. Kanske är svaret svårt att hitta. Kanske gömmer det sig i en oöverskådlig mängd faktorer som gör problemet alltför svårt att lösa. Men visst vore det värt att försöka, i stället för att syssla med pseudoanalyser som inte leder till några användbara resultat.