Lars Schaff - texter  

Dagsnoteringar 2006 - 2010                                 Ekonomi

Till huvudmeny
Till meny

Filosofi

Ge synpunkter

Fördelning
2007-06-01 fredag
Av produktionstillväxten tillfaller nu i runda tal en fjärdedel löntagarkollektivet, medan huvuddelen via företagssystemet sist och slutligen hamnar som ägande hos en begränsad del av befolkningen. I den översta toppen har den processen genom åren resulterat i gränslösa förmögenheter, som avkastat årslöner på miljardbelopp i form av utdelningar. Mellan löntagarna finns sedan en ytterligare spännvidd, med de beryktade lönerna till direktörer (en bråkdel av ägarnas) högst upp. Basen i systemet utgörs av en klar majoritet av hushållen som inte har några nettotillgångar alls, utöver vad som fonderats för deras pensioner.

Intressant är hur socialiseringen i ett system med så stor obalans fungerar, ty den fungerar ju väl. Vi har inte längre tillgång till den raka maktens metoder som fungerade fram till Upplysningens genombrott.
Då understöddes socialiseringen i Europa av religionen. Mekanismen var enkel: var och en hade fått sin jordevandring bestämd av Gud, och den kunde inte ändras. Den som försökte uppror mot systemet gjorde sig skyldig till brott mot Gud, och sådant var inte tänkbart. Kyrkan och den världsliga makten samverkade med stor framgång.

Med den borgerliga revolutionen bröts de gamla maktstrukturerna ner. Genom upplysningen hade kyrkans ideologi blivit obsolet, och oanvändbar för världsliga ändamål. En ny borgerlig maktelit tog över och stärkte genom industrialisering och marknadsekonomi efter hand sin ställning. Den ekonomiska spännvidden mellan härskare och undersåtar minskade knappast, men det nya systemet visade snart en god stabilitet i Europa, med några misslyckade kommunistiska experiment som undantag.

För att hålla en så labil jämvikt under kontroll krävs en kraftfull ideologi. Industrialismens genombrott ledsagades av en ny vetenskap - nationalekonomin - som med sin neoklassiska gren ansåg sig kunna styrka att marknadsekonomin var en konstruktion för den bästa av världar. I det öppna samhälle som så småningom växte fram hade alla individer samma möjligheter, och en styrmekanism som var raka motsatsen till den tidigare religiösa tog över, med paradoxalt nog ungefär samma resultat. När var och en har samma möjlighet att nå toppen blev det inte lätt att skylla på systemet för egna tillkortakommanden. Försök till revolt skulle bara avslöja revoltörens personliga brister.

Till ideologins styrka hör också att det öppna samhället tillåter kritik och att olika fel kan medges. För med sina defekter är kapitalismen ändå den ekonomiska organisationsprincip som utkonkurrerat andra alternativ, är alltså det bästa som funnits, och troligen kan finnas. Dynamiken i kapitalismen gör att även de fattigaste får rikligare med smulor än i något annat system.

Så i stället för att se jämvikten som labil kan man betrakta kapitalismen som självstabiliserande. Den samhällsbevarande propagandan får karaktären av opartisk journalistik med sin lagoma kritik av förhållanden som inte är alltför farliga. Självcensuren blir en naturlig livsstil som inte behöver belasta samvetet, man kan förneka den med fullkomlig ärlighet.

Hur ser motbilden ut? Vi har varit inne på den då och då. Den tänkare som svarar för den skarpaste analysen av hela frågeställningen är Noam Chomsky. Med hans texter blir bilden mera komplett, och givetvis helt annorlunda.

2007-09-29 lördag
Hanne Kjöller delade i tisdagens DN (25/9) med sig av en "sedelärande" historia om eländet med skattelättnader (apropå sänkningen av fastighetsskatten kan man förmoda). Historien handlade om några män som brukade dricka öl tillsammans och då fördelade notan mellan sig i förhållande till vars och ens ekonomi. De minst solventa drack gratis medan de övriga fördelade räkningen mellan sig i stigande skala. Den rikaste betalade halva notan.

När krögaren så sänkte priset med en hundralapp uppstod problemet hur den "vinsten" skulle fördelas. Det löstes så att den rikaste fick den största minskningen och övriga återbäring i fallande skala. Sensmoralen var i korta drag att de minst bemedlades stora missnöje med att den rikaste vunnit mest var stollig. Utdrag ur ett svar till Hanne:

Låt fabeln vara en allegori över den sänkta fastighetsskatten, och låt de tio vara arbetskamrater. Låt dessutom den rikaste vara företagets ägare som just inkasserat årets utdelning på några tiotal miljoner. Den andre i ordningen kunde få vara bolagets vd med några miljoner i årslön och bonus. Tillsammans med ytterligare ett par ledande medarbetare hade så några vanliga tjänstemän och arbetare slunkit med i det illustra sällskapet.
 
Ägaren hade en flott bostad men kunde närmast skratta åt fastighetsskatten som för honom var lika försumbar som det han betalade svart för sin trädgårdsmästare. Vd:ns förnäma bostadsrätt på Fina gatan var inget som störde honom heller i deklarationstider. Först mot slutet av ledet blev skatten på bostaden mera kännbar.
 
Hur moraliserar man lämpligast över de lågavlönades kverulans att de rika tjänar mest på skattesänkningen? I vilket fall som helst är nog kälkborgarens övermodiga metod den mest riskabla. Han vill inte ha någon revolution utan har som främsta intresse att de som står under honom på samhällsstegen förblir där. Hans förlöjligande av klagomålen riskerar att folk börjar tänka själva, och tänka på allvar. Och det är sannerligen inget han är betjänt av.

Chockdoktrinen
2007-10-27 lördag
Naomi Klein har granskat kapitalismen i sin nya bok Chockdoktrinen. I DN får arbetet en positiv recension över ett helt uppslag, något man förmodligen får tillskriva Kleins starka varumärke. Att döma av referatet påminner bokens tema och slutsatser annars om vad andra har formulerat sedan länge, något som då ofta avfärdats som "antiamerikanism".

Chicagoskolan, i egenskap av den nyliberala och neokonservativa ekonomiska praktikens teoretiska bas, är en av Kleins måltavlor. En grundlinje i den skolan, som med delvis katastrofala resultat tillämpats av IMF och Världsbanken på utvecklingsländer, är att privatiseringar och avregleringar skall genomföras drastiskt och snabbt. Själva chocken som blir effekten skall säkra programmens genomförande innan motkrafterna hinner formera sig. Därav bokens titel.

Den nyliberala tanken är att frisläppta ekonomiska krafter och privata initiativ accelererar en ekonomisk utveckling som efterhand ger utdelning i alla samhällsskikt. Tanken är gammal och har hävdats med liknelsen att mer mat på den rikes bord ger fler smulor åt de fattiga. En modernare metafor är att alla båtar följer med uppåt när vattnet stiger. Om den skämtade Jay Leno i The Tonight Show nyligen: "men alla som inte råkar äga en båt drunknar och sjunker till botten". Skämtet sätter fingret på nyliberalismens avgörande problem.

IMF:s misslyckande i många utvecklingsländer är inte förvånande med tanke på hur stor andel av befolkningen i dessa länder som inte "äger en båt". Men också i industriländer håller den tillämpade nyliberalismen sedan 1980-talet på att permanenta tvåtredjedelssamhället. En stor grupp riskerar att definitivt hamna i utanförskap. Statistiken bekräftar utvecklingen när man kan konstatera att medianlönen i stort sett stått stilla i USA, samtidigt som gigantiska rikedomar ansamlats i ett minimalt toppskikt. Systemet får naturligtvis förr eller senare trovärdighetsproblem.

Vad nyliberalismen har att bevisa är att det fundamentalistiska marknadstänkandet skulle vara en nödvändig förutsättning för ekonomins snabba expansion. Att det alltså skulle vara skadligt för ekonomin med statliga ingrepp som lindrar effekterna för de som är mest utsatta av kapitalismens framfart. Något sådant bevis går inte att producera, det ger utvecklingen i vårt eget land belägg för.

Sverige har under efterkrigstiden sammantaget haft en ekonomisk tillväxt i topposition, samtidigt som vi haft en jämförelsevis unik egalitär och socialt medkännande samhällsorganisation. Sverige som mönster för en tredje väg mellan kapitalism och kommunism upplevdes av somliga som ett föredöme och av andra som ett hot. När Eisenhower på 50-talet myntade själmordsmyten om Sverige så sattes standarden för kapitalistiska attacker på den hotfulla Sverigebilden. Idén bakom myten var att det sociala omhändertagandet gjorde livet så outhärdligt trist för svenskarna att de valde att ta livet av sig.

Det svenska försteget varade i trettio år efter kriget, men tillväxten har sedan normaliserats samtidigt som andra länder kommit ikapp med social omvårdnad. Ändå kvarstår en Sverigebild som för många är ett föredöme. Likmätigt vår traditionella men eftersläpande USA-anpassning börjar nu nyliberala element vinna inträde med hjälp av den nya regeringen. Detta i en tid när nyliberalismen har tappat sitt tidigare starka grepp i Storbritannien och på andra håll, och när åtminstone Världsbanken har börjat korrigera för sina tidigare misstag i den andan.
 
Ingenting visar alltså att en hög ekonomisk standard står i total motsatsställning till ett fungerande socialt skyddsnät. Mycket talar för att det tvärtom kan vara fråga om ett symbiotiskt förhållande. Särskilt om man med ekonomiskt tillväxt inte bara menar en tillväxt där huvuddelen av resurserna hamnar hos en minoritet. I en demokrati skulle det vara självklart att den tillväxt som borde räknas är den som kommer ett flertal till del

2007-10-29 måndag
Till avsnittet om Naomi Kleins bok Chockdoktrinen bör tilläggas att hon inte bara kritiserar Chicagoskolan utan också driver en viktigare och allvarligare tes, den om sambandet mellan en fundamentalistisk kapitalism och USA:s våldsanvändning i världen, med fokus på Irak. Tvingas man välja mellan pest och kolera så är ett hot mot världsfreden farligare än hotet mot de underprivilegierade, och båda tillsammans ett blytungt argument för nödvändigheten att sätta spärrar för den nyliberala ekonomismen. Och då har vi inte ens nämnt klimatfrågan och andra miljöproblem.

Metaekonomi
2007-11-01 torsdag
Ekonomi upptar mycket utrymme på den här webbsidan, för att inte tala om vanliga media. Teve och tidningar har en intensiv bevakning av ekonomifrågor, men mycket lite om den verkliga substans som den är en ytlig återspegling av. Ekonomi är en sorts metaspråk som formulerar yttringar av den fundamentala produktiva aktiviteten, den som baseras på teknik, vetenskap och rationell organisation. Yttringarna handlar inte minst om maktrelationer och hur produktionsresultatet fördelas mellan olika aktörer och samhällsklasser.

Belysande exempel är när man kan läsa en helsida i en tidning om ett aktuellt företag med alla turer kring vinstutveckling, ägarbyten, börskurs osv. osv. Men inte ett enda ord om vad företaget tillverkar och hur produkterna används. Ibland, när det gäller komplicerade produkter, får man föreställningen att journalisterna inte har tillräckig kunskap för att kunna skriva något om detta väsentliga. I andra fall förefaller det som om den konkreta verkligheten inte är tillräckligt intressant. En av många brister hos detta metaspråk är att det saknar en grammatik för prognoser. Därför kommer alla förändringar i ekonomier ofta som totala överraskningar.

Om kapitalismen
2009-01-16 fredag
Fredrik Reinfeldt undrar varför inte företag som Volvo Lastvagnar, med flera års vinster i storleksordningen tvåsiffriga miljardbelopp, har skaffat sig resurser för att kunna behålla sina anställda under en tillfällig lågkonjunktur. Det var hans reaktion på förslaget att staten skulle gå in med utbildningsbidrag i samma syfte. Statsministerns synbarliga förvåning kan tolkas som att han inte förstår en av marknadsekonomins centrala mekanismer.

Företag är till för att skapa största möjliga avkastning på minsta möjliga kapitalinsats och bör därför inte samla pengar i passiva fonder. Särskilt inte för att bara skydda sysselsättningen. Sådant bestraffas omedelbart av börsen. Vinstpengar som inte behövs för investeringar är till för att delas ut till ägarna eller möjligen köpa tillbaka aktier. Det är procenten som är det viktiga när vinsten bedöms.

Framsidan av den snäva fokuseringen på kortsiktig vinst är att företagen blir maximalt effektiva och därigenom bidrar till välståndets tillväxt. Baksidan är det vi nu upplever i världsekonomin. Men landets högste ledare borde i varje fall känna till att det centrala målet för det ekonomiska system hans parti värnar så starkt är att skapa avkastning på kapital, och att sysselsättning bara är en bieffekt.


2007-11-19 måndag
Kapitalismen är ett fenomen som det är problematiskt att vara helt för eller helt emot. Driften till ägande, grundad på vår naturgivna egoism, lockar fram mänsklig energi som få andra krafter. När de utopiska socialisterna drömde fram den nya människan fanns inga empiriskt förankrade belägg för drömmen. Alla försök att skapa något på den basen har följdriktigt strandat, synbarligen på grund av för enkelspåriga ambitioner.

För visst kompletteras egoismen av en lika naturgiven altruism, men den verkar tydligen bara under speciella omständigheter. Starkast är den när det finns genetiska samband, som i familjen. Även i större grupper - byn, socknen, nationen - kan samarbete av varierande grad ha utvecklingsfördelar. Men fördelarna avtar med gruppens storlek, och egoismen får i motsvarande mån ett övertag.

För den tänkande människan är det nödvändigt att förstärka altruismen med rationellt grundade beslut. Vi kan ge avkall på våra egoistiska tendenser när vi förnuftsmässigt inser att ett anständigt samhälle som värnar om de utsatta i sig är eftersträvansvärt. På den tanken utvecklades socialliberalismen och den demokratiska socialismen. Kort sagt ville man ta vara på kapitalismens progressiva element, men samtidigt städa upp efter dess destruktiva framfart. Detta arbete är långtifrån framgångsrikt, utan har istället hamnat i bakvatten under de senaste decenniernas nyliberala segertåg.

Därför har vi snarare hamnat i en reaktionär dröm som inte bara hävdar tanken att egoismen löser alla problem, utan också till synes fått de utsatta att själva acceptera den föreställningen. Naturligtvis är denna dröm lika utopisk som idén om den nya människan, och lika riskabel. I vilka riktningar det sociala tryck den skapar kan explodera vet ingen.

Idealet att tillgodogöra sig kapitalismens skapande krafter och samtidigt sörja för en mänsklig social miljö är rent teoretiskt inget svårt problem (Sverige har kanske kommit en bit på den vägen). Det svåra ligger i genomförandet - det som kallas civilisering - och som har att tampas med människans primitivare drivkrafter.

2007-12-12 onsdag
Svårigheten med att få löntagarfonder att fungera hänger ihop med det globala, i stort sett heltäckande, ekonomiska systemet. I den miljön är ägarnas fokuserade intresse av vinstmaximering en nödvändig motor för den ständiga effektivisering som är konkurrenskraftens förutsättning. En nationell ekonomi som tappar konkurrenskraft hamnar snabbt i nedförsbacken.

Löntagarnas intresse ligger närmast det egna jobbet och den egna lönen. Där hamnar de lätt i en målkonflikt med företagens behov av effektivisering. Löntagarägda företag riskerar därför att förlora den drivkraft som är nödvändig för effektivisering under globaliseringens hegemoni. Löntagarkollektivet som stor, organiserad ägare kan bara tänkas i en helt annan ekonomisk miljö.

En diskussion om den miljön har kommit upp i klimatkrisens spår. Man talar nu om radikala förändringar av livsstilen i överflödssamhällena, likaväl som för de utvecklingsländer som ännu inte är där. Redan en översiktlig betraktelse av vår enorma konsumtion av allsköns onödiga varor kan tala för en sådan förändring. Men problemet är att nyttigt och onyttigt ofta hänger samman. Då tänker jag inte på den politiskt konstruerade tesen att all produktion behövs för att dra in skattintäkter för de nödvändiga kostnaderna; det är en teknisk fråga som går att lösa.

Frågan gäller de mera djupa samband som råder mellan å ena sidan vetenskapliga framsteg och teknisk utveckling, och å andra sidan hela produktionsapparaten. Även om vi skulle bortse från det rätt stora problemet med att definiera vad som är nyttigt och onyttigt kvarstår ett intrikat samband mellan alla olika delar av den produktiva processen. För att bara ta ett exempel så bidrar den till synes överflödiga privatbilismen till en effektivisering som gynnar alla delar av produktionen, även den odiskutabelt nyttiga.

Kan man till exempel tänka sig att åstadkomma de väldiga framstegen inom medicinteknik och farmakologi (som alla vill ha) i en produktionsmiljö som inte också innehåller utvecklingsarbete inom verksamheter som vi inte anser nödvändiga? Det är tänkbart att det går, men då i ett ekonomiskt system som vi inte skulle känna igen idag. Sovjetsystemet står som ett avskräckande exempel, och det gäller att finna någonting helt nytt.

En viktig början är att motverka och bortskaffa alla improduktiva och djupt orättfärdiga följder av kapitalismen så som den fungerar idag. Det finns mycket att göra där som inte inverkar menligt på effektiviteten i ekonomin. Hinner vi inte längre på den vägen blir en eventuell omvälvning som följd av klimatkrisen desto mer kännbar.

2007-12-17 måndag
Om kapitalismens dynamik och progressivitet är odiskutabel är dess baksidor inte mindre iögonfallande. En är att den producerar utslagning genom att pressa resurser från de mindre bemedlade till de redan rika. Forskare som sysslar med nationalekonomi tycks nu ha kommit på det som andra har vetat länge: att människan i allmänhet inte tycker om orättvisor. I ett välkänt psykologiskt experiment visar det sig att en majoritet med glädje straffar andra som är orättvisa, även om de själva förlorar på bestraffningen. Experimentet verifierar att altruismen, vid sidan av egoismen, är en del av människans natur.

Några ekonomer har mot den bakgrunden insett att begreppet "the economic man" har brister. Skulle det vara så att vi inte alltid strävar efter att maximera det ekonomiska utfallet för oss själva så faller en viktig grundsten i det neoklassiska teoribygget. Är det dessutom så att vi ogillar vad vi uppfattar som orättvis egoism så naggas kapitalismens legitimitet ytterligare i kanten. Marita Ulvskogs enkla ord om att svenskarna vill ha det bättre, men inte på andras bekostnad, framstår då som politisk visdom.

I den här gamla felsynen inom nationalekonomin ser vi säkert huvudorsaken till regeringens osannolika underläge i opinionen. Beväpnad med nyliberalt tankegods, som griper tillbaka på primitiv manchesterliberalism, försöker regeringen med reaktionär ingenjörskonst omforma vad som i själva verket är djupa mänskliga relationer. Tack vare en envis högkonjunktur har skadorna blivit begränsade. Men vanligt folk ser tydligen längre än så.

I frågan om att matcha kapitalismens dynamik med samhällelig omsorg kanske det är så som Polly Toynbee och andra hävdar, att den svenska modellen har skapat det bästa samhälle världen har skådat. Regeringen har i så fall det opinionsläge den förtjänar.

Allmänt

2008-06-14 måndag
Bakom månadens uppehåll i noteringarna ligger en ideell insats i den lokala tennisklubben, vars krisande ekonomi har krävt en del tid.

Studien (från Handelshögskolan i Sthlm?) som kom fram till att ideellt arbete motsvarande 300 000 årsarbeten görs i Sverige får en speciell relief när man jobbar i en föreningsstyrelse. Människor avsätter en snålt tilltagen fritid för att arbeta helt utan lön, och tar frivilligt på sig svåra problem. Hur stämmer det med den hegemoniska nationalekonomiska teorin?

Det stämmer inte alls! Om uppemot en tiondel av allt arbete görs på sådana villkor så är föreställningen om den ekonomiska vinningen som människans grundläggande incitament till arbete naggad i kanten. Lägger man till de oavlönade sysslorna i hemmet blir teorin ännu mer svajig. Och hur många skulle inte ägna sig helhjärtat åt helt andra jobb än lönearbete om man vore oberoende av lönen för det rena uppehället?

Vad som blir tydligt är att människan är en arbetande varelse, i meningen att hon vill göra en nyttig insats som är av värde för andra och därigenom ger henne positiv erkänsla. Arbetet i sig får gärna vara fordrande och ta hennes kapacitet och kompetens i anspråk. Belöningen bara i att lyckas med uppgifterna, i form av växande självkänsla och "flow", har en omätbar betydelse. De flesta byter inte ut detta mot ett trist och meningslöst jobb i ersättning mot hög lön.

Om det förhåller sig så här så skulle ekonomiska styrmedel som vädjar till individernas krassa ekonomiska egenintresse vara trubbiga medel för politikerna. Och så tycks det ju vara. I Sverige har politiker ingen större framgång med att lova medborgarna mera pengar genom sänkta skatter. Folk vill hellre ha de nyttigheter skatterna producerar. Alla vill givetvis ha en rimlig lön, och med det menas en lön som är i nivå med grupper som man jämför sig med. Den absoluta lönenivån har mindre betydelse som incitament. (Därför kan också en minoritet tjäna fantasisummor utan att det leder till revolution.)

Den nyliberala förvillelse som uppfattar människan som en vinstmaximerande, egoistisk robot har som vi sett starka influenser på den nuvarande regeringens politik. Söker man förklaringar till det exempellösa bakslaget regeringen drabbats av i opinionen är det här ett bra ställe att börja leta på.

2008-12-18 torsdag
Nu när proppen går ur hela ekonomier så erkänner alla plötsligt betydelsen av efterfrågan - efterfrågan på varor och tjänster, som skapar efterfrågan på arbetskraft. I lågkonjunkturer skalas andra teoretiska överbyggnader bort och kvar står efterfrågan som den avgörande faktorn och yttersta orsaken. Regeringens "arbetslinje" som i första hand inriktade sig på att öka utbudet av arbetskraft står där i sin nakna tomhet. Okänsliga tillslag mot de mest utsatta under högkonjunkturen hann åstadkomma en knappt märkbar dipp i utanförskapet, men däremot försätta många i trångmål för de tider som stundar.

Närmast desperata räntesänkningar genomförs nu för att få fart på efterfrågan. Om de kommer att få någon effekt alls är det ingen som vet. Exemplet Japan lärde oss att människor kan styras av helt ogripbara faktorer i sitt ekonomiska beteende. Vi kommer antagligen att få se hur trubbiga verktygen är som regeringar och riksbanker förfogar över, och hur osäker effekt de i själva verket har för den ekonomiska psykologin, som i sin tur är avgörande för konjunkturförloppet.

Lågkonjunkturen har en karriär som påminner om mikroorganismers livscykel. Genom samverkan av allas likartade beteende utvecklas den exponentiellt tills den når ett jämviktsläge där det så att säga inte kan bli värre. Därifrån klingar den sedan av. Regeringar kan säkert förvärra situationen, men att försöka påskynda avklingandet är som att betvinga en naturkraft. Processen kommer att ta sin nödvändiga tid i anspråk, och striden om hur politiska styrningsförsök har lyckats kommer som vanligt att föras inom den ekonomiska och politiska historien.