Lars Schaff - texter  

Dagsnoteringar 2006 - 2008                           Teknik

Till huvudmeny
Till meny

Teknikens roll

Ge synpunkter


2007-11-13 tisdag
Dikotomier alltså. Tekniken som sådan kan man vara för eller emot. Åtminstone sedan Lao Zi 600 f.Kr. (eller hans spökskrivare) har det funnits filosofiska riktningar som tycker att människan bör avstå från nya påfund och i stället leva i enlighet med naturen. Med "naturen" har man då ofta menat den tekniska miljö som filosoferna ifråga var vana vid från sin egen barndom. Lao Zi opponerade mot konstigheter som att bygga broar, tämja hästar och dreja lerkrus, något som vi idag ser som höjden av naturlighet.

Lao Zis anda återspeglas idag av motståndet mot kärnkraften. Manipulationer med atomkärnor väcker någon sorts existentiell skräck, kopplat dessutom till den osynliga och mystiska radioaktiva strålningen. I det stämningsläge som atomer och strålning skapar hos många människor spelar det absolut ingen roll vilka empiriska belägg som läggs fast för kärnkraftens överlägsenhet när det gäller risker och miljöeffekter. Som en jämförelse kan kolenergin kräva tusentals döda varje år enbart i alla ohyggliga gruvolyckor, förutom de ännu många fler som får livet förkortat av kolförbränningens utsläpp. Odiskutabla fakta som dessa har ingen inverkan på de rent psykologiska förställningarna hos kärnkraftens motståndare.

Överhuvudtaget noteras teknikens positiva utveckling med ett svalt intresse. Enstaka framsteg inom medicintekniken kan föräras någon uppmärksamhet i media, men i övrigt är det mest verkliga eller inbillade risker som skapar de stora rubrikerna. En ganska allmän uppfattning är att forskarna och teknikerna har ett särskilt ansvar för teknikens negativa sidor. Saker som inte är bra bör inte uppfinnas.

Som Georg Klein övertygande har visat är detta ingen gångbar princip. Till att börja med finns det ingen möjlighet att stoppa sökandet efter ny kunskap, och även om något sådant vore genomförbart så finns det inget sätt att ta reda på vilken kunskap som i en outgrundlig framtid kan leda till destruktiva tillämpningar. Det finns alltså inget alternativ till att i demokratiska former göra etiska bedömningar och fatta beslut om teknikens tillämpningar så som de verkar i nuet. (Tyvärr får vi då dras med irrationella politiska beslut om bl.a. kärnkraften.)

Allmänhetens informatörer i massmedia och politikens beslutsfattare kan inte undandra sig sin avgörande roll genom hänvisning till okunnighet. Förvisso är den naturvetenskapliga allmänbildningen alarmerande låg, men med kunniga rådgivare och ett klart förnuft måste det vara möjligt att nå fram till rationella beslut.

Tekniken har skapat enorma möjligheter för mänskligt välbefinnande, men också enorma möjligheter till destruktion. Vad kan vi göra för att välja det ena och välja bort det andra? Ytterst ankommer det på oss att klarlägga hur och av vem besluten fattas i det kapitalistiskt-industriella komplex som styr vår utveckling. Sedan har vi demokratins och yttrandefrihetens bräckliga medel att ta till för att försöka påverka utvecklingen.

För att alltså tillbakavisa dikotomin: det är absolut meningslöst att vara antingen teknikfientlig eller teknikdyrkare.


2006-11-23 torsdag
”Ekonomi” är ett mångtydigt begrepp som fått en oförtjänt dominerande betydelse i samhällsdebatten. Ekonominyheter strömmar ur alla media och börsen bevakas som om den vore navet runt vilket landet snurrar.

Om vi en stund tittar bort från ekonomin och ser på begreppet välstånd, så blir det klarare vad ekonomi inte är. Välståndets fundamentala grund är den vetenskapliga och tekniska utveckling som har gjort att vi kan producera allt mer med samma insats av arbete. Ett par hundra bönder krävdes på sin tid för att hålla en fri ande som Goethe vid liv, med allt vad en sådan krävde. Idag producerar två bönder mat för hundra andra medborgare. Det är hela saken i ett nötskal.

När vetenskap och teknik kunde omsättas i industriell verksamhet började den stora och helt avgörande omvälvningen i människans historia, och kärnan till detta var produktivitetsökningen som skapade en år för år exponentiell höjning av välståndet. Med aldrig så eminent utveckling av några andra mänskliga aktiviteter hade något liknande inte kunnat uppnås utan den tekniska revolutionen.

Att det sedan har krävts en hel del annat för att stödja och värna den utveckling som tekniken varit förutsättningen för är självklart. Det krävdes först och främst ett fungerande civilt samhälle, en miljö där lagar och avtal upprätthölls. Sedan var det givetvis nödvändigt med omfattande stödprocesser av alla möjliga slag: myndigheter, förvaltning, organisationer och en andra sociala funktioner. I allt detta är ekonomin en liten del. Företagsekonomi för bolagens bokföring och planering, nationalekonomi för staters och samhällens planering och styrning.

Under industrialismens uppbyggnad var innovationerna och produktionstekniken avgörande. Då var företagsledarna ofta ingenjörer. Framemot mitten av 1900-talet blev det svårare att sälja än att tillverka och ekonomerna gjorde karriär i ledningsgrupperna. Idag uppfattas den snabba tekniska utvecklingen som trivial och allt fokus har hamnat på ekonomin.

Under yuppie-eran levde många i tron att pengar tillverkades av pengar. Självförtroendet stod på topp och man fick stå ut med ekonomichefer som presenterade månadsrapporten i jagform, som om företagets resultat var hans (eller inte så sällan hennes) personliga prestation.

Börs-, IT- och fastighetskrascher har med jämna mellanrum ansat tuppkammen på ekonomerna, som ofta varit de sista att förutse utvecklingen inom sitt specialistområde, men med ekonomins återhämtningar har självkänslan snabbt kommit tillbaka. Ingenting tycks tära allvarligt på det anseende som gång på gång får rejäla törnar. Nationalekonomerna kan formulera sina i grunden politiska föreskrifter med samma sakrosankta oberörbarhet  som ett prästerskap.

2006-11-25 lördag
För att fortsätta från föregående notering måste man komplettera med att privatkapitalismen som ekonomiskt system har haft en roll för välståndsutvecklingen. Skenbart kan man sakna ett erkännande av teknikens och kapitalismens roll för välståndet hos en kritiker som Noam Chomsky. Men implicit i hans texter kan man läsa in uppfattningen att det överflödande konsumtionssamhället i sig inte är något att försvara, och att ett rättvist fördelat välstånd kan åstadkommas med andra system än kapitalismen. Därmed blir det förklarligt att han koncentrerar sina analyser på kapitalismens negativa konsekvenser, både i ekonomins funktionssätt och i världspolitiken.

Den galopperande konsumismen ser ut att vara en följd av kapitalismen, men är också dess förutsättning. Detsamma gäller välståndets ojämna fördelning. Samtidigt ger principen med smulorna från den rikes bord en lagom stor spridningseffekt för att bibehålla ett tillräckligt socialt lugn i välfärdsstaterna. Systemet har en förvånansvärd förmåga till självreglering, främst i industriländerna, men som Chomsky oförtröttligt avslöjar kräver det också ett stort mått av våldsutövning för att behålla sitt globala herravälde.

Karl Marx klassiska tes att kapitalismen bär fröet till sin egen undergång är fortfarande aktuell, om än med något ändrad innebörd. Ekonomisk tillväxt är politikens centrala mål även i länder där den samlade konsumtionen har nått ansenliga höjder, samtidigt som en global miljökollaps på grund av samma konsumtion anses som mänsklighetens största hot. De två frågorna kan utan vidare samsas på samma uppslag i en tidning utan att självmotsägelsen väcker någon uppmärksamhet.

Ett utopiskt ekonomiskt system åstadkommer ett rimligt fördelat välstånd av goda produkter och tjänster, som inte bara är biprodukter till en gigantisk flod av skräp och allsköns onyttigheter. Frågan om kapitalismens uthålliga dominans hänger nog på om den kan reformeras i den riktningen, en förhoppning som för dagen inte verkar så lovande. Men större mirakler har ju hänt.