Lars Schaff - texter  

Dagsnoteringar 2006 - 2009                               Filosofi och vetenskap                  

Till huvudmeny
Till meny

Upplysningen

Ge synpunkter

2009-01-09 fredag
Hans Bergström talar sig varm för upplysning och förnuft i dagens DN. Han överraskar med en klarsynthet som står i kontrast till många av hans andra texter i politiska frågor. En kommentar till HB:

Som du skriver i DN idag (9/1) lever vi i en tid när upplysningsideal behöver aktiva företrädare. Så har vi levt alltsedan den senaste korta perioden av rationalitet övergick i en postmodern reaktion för drygt trettio år sedan. Du ser ett behov av en rörelse för upplysning, förnuft och sekulär humanism. Det finns och har funnits sådana rörelser, men de är antingen marginaliserade eller kortlivade. Även om man inte får glömma att det under några sekler har skett en långsam frontförskjutning genom att förnuft i små steg har besegrat vidskepelse. Bakslag inträffar ständigt, men gränsen flyttas trots allt sakta framåt.

Vi har i Sverige Humanisterna, med inriktning på religionskritik, och Vetenskap & Folkbilding, som i första hand har tagit itu med vidskepligheter, men vi har ingen samlad ”Upplysningsförening”. Skälet är rimligen att rationalitet inte fungerar som en tillräcklig sammanhållande faktor för intressen som i övrigt kan vara högst motstridiga. Rationaliteten kräver objekt att verka på, och när en den processen startar skulle en sådan förening riskera att omedelbart splittras.

Ta politiken. Den är en intressekamp och innehåller som sådan alltid irrationella element. Men ganska säkert är du och jag inte överens om vilka krav upplysningsidealen skulle ställa på den politiska diskussionen. Jag ansluter mig till Noam Chomskys mening att elementär rationalitet och logik i politiken ställer krav på moralisk universalism, det vill säga att vi bedömer oss själva efter samma måttstock som vi bedömer andra. Men det är något tämligen sällsynt i politiken där det vanligaste beteendet snarare påminner om fotbollsfans som slåss för det egna laget, right or wrong.

I själva verket har nog ”upplysning” ofta använts som ett honnörsord med avsikt att rättfärdiga egna intressen och handlingar. Som när näringslivet lade beslag på varumärket Ratio i ett försök till inmutning av vad som är förnuftigt. En annan tankeriktning som gör anspråk på den slutliga, rationella lösningen är nyliberalismen, vars karriär (av något som kanske är mer än en tillfällighet) sammanfaller med postmodernismens. Kommunistregimer brukade också i retoriken framställa sig som bärare av förnuftet.

När Chomsky kräver att verkliga upplysningsideal skall vara vägledande också i moralen och politiken ställer han sig utanför etablerade intellektuella kretsar och får finna sig i rollen som dissident. En tänkbar förklaring kan vara att etablissemanget håller andra intressen så viktiga att rationaliteten måste få ge vika. Naturligtvis en legitim hållning, så länge man medger den.

Ingen kan säga annat än att Noam Chomsky, ”the most influential intellectual alive” (NYT), vore en meriterad ordförande för en internationell rörelse för ”upplysning, förnuft och sekulär humanism”. Men skulle
du bli medlem då? Jag tror du ser min poäng.


2007-01-06 lördag
Postmodernismens attacker mot "moderniteten" tycks sakta men säkert tappa farten. Den andefattiga och verklighetsfrämmande kunskapsnihilismen har som väntat ingen uthållighet, och frågan är när och i vilken form alternativen tar över. Stephen Eric Bronners Reclaiming the Enlightenment har redan ett par år på nacken. Strax före jul presenterade Per Molander, som vi redan berört, i DN tre författare som dekonstruerar dekonstruktionen. Som sagt finns det anledning att återkomma till ämnet (när det nu blir).

2007-04-10 tisdag
Stephen Eric Bronners Reclaiming the Enlightenment är djuplodande och grundlig men ger trots det en tydlig och enkel bild av gränslinjen mellan Upplysningen och dess motkrafter. När de romantiska argumenten sviktat har det legat nära till hands att tillskriva Upplysningen åsikter den aldrig har hävdat och konsekvenser den inte kan lastas för.

Man kan inte undgå reflektionen att de nutida motkrafterna, formerade i postmodernismen och dess kunskapsrelativism, inte skulle existerat utan arvet från Upplysningen. All teknik som idag krävs för att publicera en bok förutsätter att det finns en verifierad kunskap om en mängd komplicerade förhållanden inom teknik och naturvetenskap. Postmodernismen som manifesterar sig i böcker, datafiler och på Internet skulle alltså varit helt okänd om dess egna teser hade varit ens tillnärmelsevis korrekta.


2006-03-29 onsdag
Upplysningen har fått bära ansvaret för mycket den inte är skyldig till. Folke Leanders bok Romantik och moral (se artikel) förklarar var det instinktiva motståndet mot upplysningsprojektet har sina rötter. Samtidigt ger den en upplevelse av romantikens fatala missförstånd, detta att intellektet står i motsatsställning till känslorna, att det till och med utesluter känslorna. Det ämnet återkommer vi nog till på denna webbadress!

2006-04-27 torsdag
Söker man på "upplysning" i Google hittar man åtskilligt, varav en del i s.k. webbringar. Går man närmare in i materialet ser man att "upplysning" numera ofta står för andliga vishetsläror och liknande, när det inte handlar om rena vidskepligheter, alltså diametrala motsatser till klassisk upplysning. Särskilt när det handlar om "ny upplysning" eller "sann upplysning" kan man vara förvissad om att det är frågan om något esoteriskt, eller rent mumbo-jumbo. Det påminner om när New Age-företeelser svänger sig med naturvetenskapliga begrepp. Man kan tycka att detta att klä sig i motståndarens dräkt måste vara en sorts underkastelse.

Letar man däremot på mera lexikala sidor får man veta att Upplysningen dog ut med franska revolutionen. Det verkar som ett önsketänkande. Av alla filosofiska skolor är väl Upplysningen den som sätter störst prägel på den faktiska, i varje fall materiella, utvecklingen i vår tid?

2006-04-28 fredag
Med gårdagens observationer på nätet i färskt minne verkar det finnas ett behov av ett nätverk av något slag för alla som ansluter sig till den gamla Upplysningens huvudtanke, att främja användningen av rationalitet och logik i samhällsdebatten. I dagens postmoderna hegemoni är det kanske inte så många, men behovet av samverkan blir desto större. Jag tänker då på en mera generell rationalism, för annars har vi ju Vetenskap och Folkbildning, Humanisterna och andra med mer eller mindre specialiserad inriktning.

2006-04-30 söndag
För att i förväg bemöta den vanliga reflexmässiga invändningen mot gårdagens programförklaring, så hade det behövts några tillägg.

Förnuftet är inte allt. Människans dagliga tillvaro är fylld av känslomässiga upplevelser som är fundamentala för det vi kallar liv. Oavsett vad Romantiken proklamerar så är detta ingenting som Upplysningen förnekar. Det finns alltså ingen motsättning mellan förnuft och känsla. Definitivt är det så att förnuftet inte utesluter eller upphäver känslan.

Vad det gäller är att vissa av mänsklighetens problem kan lösas bäst genom användning av rationella metoder. Romantikens (och postmodernismens) misstag är att relativisera eller förneka kunskapen om dessa metoder (naturvetenskap och teknik) och därigenom sträva efter att upphäva skillnaderna mellan verkliga och inbillade lösningar. Ungefär där kommer den här webbsidan att försöka fokusera.

2006-05-30 tisdag
Dagens text är ett inlägg på VoF:s forum (Vetenskap och Folkbildning, www.vof.se):

Den gamla hederliga Upplysningen är ju lagd i graven och istället har vi fått en postmodern hegemoni som håller ordet högre än kunskapen. Vi som försöker verka i denna motvind genom att formulera oss på nätet verkar inte vara särskilt många. I varje fall är det svårt att hitta fram bland alla sidor i den oöverskådliga webbvärlden.

Jag håller hjälpligt igång en webbsida som tar upp lite av varje, men där jag försöker hålla mig inom ramen för upplysningens minsta gemensamma nämnare: att motverka oförnuft och kunskapsrelativism. Har du en egen sida med samma inriktning, eller förslag på länkar, så är jag idel öra. Det är ju en mänsklig svaghet att vilja läsa sådant som stämmer överens med ens egen uppfattning. Och jag erkänner den svagheten.

Som sagt: jag tar tacksamt emot tips på bra sidor!

2006-12-20 torsdag
Per Molander har en klargörande artikel i gårdagens DN om reaktionen mot upplysningen med anledning av några nya böcker i ämnet. I en mening handlar det om att romantiken genom att ställa verkligheten på huvudet har fått svart att bli vitt. Finns anledning att återkomma i frågan.