Lars Schaff - texter
                                                                                                                                                                                    Till menyn

Synpunkter från besökare

Svar från LS:

Märkligt nog har upplysningen en stor del av sina rötter i den arabiska kulturen som trängde in i Södra Europa och härskade i Spanien i nästan 800 år. Att glömma detta faktum i en tid då kulturerna måste, vare sig de vill eller inte, inleda en dialog för ömsesidig förståelse, är tragiskt. Vi borde tala om det som förenar oss, snarare än om det som skiljer oss.

August Comte skriver på minst tre ställen att hans tänkande hade sina rötter i Córdoba. Och Renan gjorde oss medvetna om den kordobesiske filosofens Ibn Rushd (Averroës) betydelse. De arabiska filosoferna och vetenskapsmännen, med hjälp av judarna, förde in i Europa kunskaperna om aristotelism, medicin, kemi, matematik, astronomi och navigation, tekniskt kunnande m m och fick vår Medeltid (som för dem inte var någon medeltid) att resa sig mot upplysningens ljus. Averroës kom att betyda mycket mer för Europa än för araberna själva. Deras fundamentalism förstörde mycket av det som skapats, men det räddades av européerna, inte utan problem och motsättningar. Den sekularism som averroëisterna i Padua t ex, introducerade, fick fotfäste i vår europeiska kultur. Det är inte heller svårt att visa hur Francis Bacons devis "Kunskap är makt" (upplysningens handlingsprincip) var ett arv från al-Andalus (det arabiska Spanien).

Vi borde råda bot för vår historiska lobotomi och bedriva mer omfattande studier om den arabiska högtiden (som var vår medeltid) men också om Bysans historia. Det var i den östra delen av det splittrade romerska imperiet som den grekiska kulturen överfördes till araberna tillsammans med den visdom som kom från Indien. Det var en munk, Gespert, som sedan blev påve Silvester II, som lärde sig i Spanien decimalsystemet och användningen av pappret för att sprida skrifterna. Ordet "siffra" är ett arabiskt ord som för dem betyder Nolla. Det var kunskapen om nollans användning som möjliggjorde vår räknesätt.

José Luis Ramírez

2006-11-19Folke Leander är en svensk filosof som borde bli mer känd. Men i Sverige har filosofin länge styrts av ett ganska enögt gäng. Jag själv upptäckte Leander när jag, av ren tillfällighet stötte på en skrift om "Erfarenhetsbegreppet från estetikens utgångspunkt" och en annan om "Några språkteoretiska grundfrågor". Jag letade efter hans böcker och hittade "Estetik och kunskapsteori" och bestämde mig för att ge ut den i en ny upplaga för att göra Leander mer känd. Jag blev dessvärre delvis hindrad av Leanders egen änka. Hon ville naturligtvis det bästa för sin make och kunde inte lita så mycket på en "invandrares" gärningar. Jag var inte ute efter att tjäna pengar utan efter att göra Leander mer känd. Jag kunde inte köpa några "rättigheter". Jag fick bara ett tillstånd att ge ut boken i 50 ex. Jag skrev en presentation av Leander som blev väldigt uppskattad bland mina vänner, men fru Leander ville inte att man skulle ha en sådan inledning heller. Jag nämnde lite av de omständigheter som gjorde Leander mindre känd än vad han förtjänade. I min presentation talade jag om Folke Leanders "resignation", som han själv hade använt i samband med att han blev gymnasie- och aldrig universitetslärare. Fru Leander tyckte att det inte alls var någon resignation och att han var väldigt nöjd med sin uppgift. Naturligtvis var han glad åt den. Han blev en mycket uppskattad lärare på den tiden då ungdomarna fick förmånen att ha t o m disputerade gymnasielärare. Jag har fått lära känna en del av hans gamla elever från Norrköping, som idag upptar framstående positioner och minns honom och hans insatser med värme. Han samlade många kring sig. Just därför är det att beklaga att han aldrig fick sitt erkännande på universitetet. Det är som Sören Halldéns påpekat: i svensk universitet och forskning gillar man inte den som försöker komma med nya synsätt. Orden: "Ingen är profet i sitt hemland" gäller i större grad i jantelags Sverige än på annat håll. Numera är det bara den som talar engelska som förtjänar att bli känd.

Den upplaga som jag lät trycka tog snabbt slut och jag sparade endast två ex. som jag har kvar. Två år hade gått när fru Leander hörde av sig och beklagade att upplagan varit så begränsad. Jag fick påminna henne om att det var hon själv som hade satt gränsen vid 50 ex., när jag ville ha tryckt 200. Men jag var inte i disposition att göra en ny upplaga. Jag skulle då ha velat ge ut några andra av Leanders skrifter på nytt.

Ingen skulle bli gladare än jag om man ordnade ett seminarium om Folke Leander och gick igenom hans livsverk och hans koppling mellan estetik och språk (besläktad med Benedetto Croces). Estetiken har aldrig varit ett framstående ämne för svenska filosofer, tror jag. Därför borde man väcka Leanders minne. Sverige är jättedåligt på att framhäva sina egna skriftställare. Jag skulle kunna ta upp fler svenska forskare och författare än Leander. Inte ens Cassirers närvaro i Sverige har man haft vett att utnyttja för att framhäva filosofins närvaro i Sverige. Den beundran som svenska intellektuella hyser för allt som är skrivet på engelska och deras okunnighet om det som gjorts inom landets gränser är en nationalekonomisk katastrof.

José Luis Ramírez
2006-11-19


Very very good

Johan Schaff
2006-11-03Det är riktigt att många, även historiker, ofta säger tusentalet när de menar perioden 1000-1099, istället för tiohundratalet, men någon regel är det inte. Så t ex står det på Svenska turistföreningens årsböcker från fyrtiotalet som var och en behandlade ett århundrade "forntiden", "tiohundratalet", "elvahundratalet" osv. Personligen tycker jag humanisternas åsikter bör få genomslag beträffande humaniora, och årtal är just humaniora. Att språknämnden rekommenderar att man säger tjugohundrasju har också den fördelen att man slipper blanda ihop årtal med pengar och avstånd och andra måttenheter, t ex "vinsten tjugohundrasju uppgick till tvåtusennio miljoner" "tjugohundrasju körde jag tvåtusenfem mil men min motorcykel". Humanisterna begär ju inte att man skall säga tjugohundrasjutton kg eller millimeter. Det blir redigare när man redogör för årsbudgetar etc. om man har olika sätt att benämna årtal (humaniora) och ekonomiskt resultat (ekonomivetenskap).

Språknämndens åsikt är alltså inte enbart logisk, vilket den kritiserats för, utan också ändamålsenlig.

Sigge Öster
2006-10-18
 


Synpunkter - visst. Fast kanske inte på din text eller Leanders idéer, snarare på hans lärarskap. Var elev hos honom på 50-talet i Norrköping och blev pga. mitt motstånd mot hans idéer befriad från lektionerna. I 2 år! En vacker dag sa han bara: GÅ! Och jag gick. Och kom inte tillbaka. Härliga håltimmar! Fick tenta i slutet av terminerna och klarade mig med nöd och näppe. Inte minst i svenska språket. Trots detta hade jag en viss beundran för honom. Han var annorlunda och drevs av SITT patos.

Med hälsning

Gun Hansson
2006-08-10


Excellent!

Per-Olov Kautto
2006-05-29


Angående dagsnoteringar 2006-03-25:

Direktörernas omåttliga girighet undergräver förtroendet för kapitalismen. Det tycks inte finnas några som helst gränser för hur mycket de vill roffa åt sig - till råga på allt fuskar de med att ändå låta företaget betala allt annat de kan hitta på, t ex renovering av den egna lägenheten för miljonbelopp (som om de inte hade råd att betala det själva!).

Ingen människa kan vara värd alla dessa miljoner om året, även om han/hon arbetar 16 timmar per dygn i stället för 8. Att bara begära sådana löner som dessa hatade direktörer gör, och dessutom ha mage att kräva lika omåttliga pensioner och fallskärmar (som man får ut även om man missköter jobbet och blir fockad), är en förolämpning mot alla arbetande vanliga människor.

Att de ändå får dessa villkor när de tar ett chefsjobb beror bara på en sak: de som sitter i styrelsen som beviljar lönen är själva direktörer som har lika fina villkor, och den som får villkoren sitter också i andra styrelser som beviljar likadana löner.                

Lars Hellvig
2006-04-03


 

Inspirerande med en kommentar som anknyter till huvudtemat på de här sidorna - upplysningen - och med synpunkter som uppfordrar till lite mer bildning. Jag blev ju tvungen att lära lite mer om denne Averroës som onekligen var en viktig tänkare under den europeiska medeltiden. Inte minst hans introduktion och tolkning av Aristoteles hade stor betydelse, som du också påpekar. Sedan finns det sådant hos honom som inte passar in i upplysningen, men det vore för mycket begärt att han helt skulle kunna föregripa en filosofi som blev aktuell först 600 år senare.
 Jo, det tycks som om Folke Leander blev offer för vår svenska dragning till konformism. Vi har ibland svårt att ge utrymme för mer än en skola i taget. Hans kritik av romantiken, som jag fastnade för, var väl inte heller opportun i den tid han verkade, lika lite som den är i dagens postmoderna klimat inom humaniora.

Tack för en intressant inblick i den Leanderska världen!
 


Det går bra med engelskan i din fjärdeklass! Keep it up!

 Jag håller med om att det ligger en hel del tänkande bakom tjugohundrareformen, men kanske lite för mycket. Man har underskattat människans inbyggda språkkänsla som skyr långa former, särskilt för frekventa ord. Det är med stor sannolikhet skälet till att alla andra (av oss kända) språk använder tvåtusenformen.

En intressant illustration till att längden har betydelse är franskans sätt att uttrycka 1900-talets år. I franskan har de båda formerna lika många stavelser, och båda har följaktligen jämbördig användning. (Däremot säger man enbart "deux mille" och inte "vingt cents", säkerligen för att den senare formen inte har haft någon tillämpning i andra sammanhang tidigare.)

Att vår språkkänsla är stark framgår av att "tjugohundra" fortfarande har svårt att slå igenom bland vanligt folk trots sju års massiv bearbetning i radio och teve.


Intressant med din bild ur levande livet. Tack skall du ha!

Ibland går vi människor inte takt med våra idéer; det bemötande du fick var väl inte så hedrande för en filosof och  anti-romantiker.

 


Kan ditt omdöme gälla dagens notering? Får tacka, hur som helst!

 Tack för dina synpunkter, och välkommen som första gästtyckare på den här webbsidan!

Ingen tvekan om att här finns orimligheter. Problemet är när åtskilliga (bl.a. Dagens Nyheter) å ena sidan är starka förespråkare för marknadsekonomi (ett mjukare ord för privatkapitalism) och å andra sidan lika starkt fördömer direktörerna. Det brister då i logiken eftersom de verkligt stora överföringarna av förmögenheter sker från arbete till kapital, en överföring som andelsmässigt har ökat sedan början av 1980-talet.

När direktörerna blir förmögna får alltså kapitalägarna mångdubbelt mer. Det är den debatten som på allvar sätter förtroendet för kapitalismen i fara. Och det var det jag menade med att DN som marknadsförespråkare spelar ett högt spel genom att, så att säga, öppna den första dörren.