Lars Schaff - texter

 

Mänskliga rättigheter

Till menyn


Ibland var det, om inte bättre, så åtminstone enklare förr. Öst var kommunism och Väst var Den fria världen. När Berlinmuren föll och östekonomierna privatiserades uppstod ett akut behov av en ersättning för signalordet ”kommunism”, eftersom vi fortfarande behövde våra fiendebilder. Ett allt vanligare begrepp blev då i stället ”bristen på mänskliga rättigheter”.

Fördelen med att fokusera på mänskliga rättigheter i kritiken av ett land eller system man inte gillar är att ingen förväntas kräva närmare preciseringar. Begreppet har hos oss kommit att betyda yttrande- och tryckfrihet, fria och demokratiska val, och inte så mycket annat. Men det finns en mera fullständig och samtidigt globalt accepterad definition, nämligen Förenta Nationernas 1948 antagna deklaration: Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Om detta dokument på ett fåtal sidor gäller antagligen mer än vanligt den gamla frasen: känd av många men läst av få. Och till olämpliga delar effektivt förträngd i länder som annars hyllar yttrandefriheten.

Denna FN:s allmänna förklaring innehåller trettio artiklar som spänner över stort och smått, privat och allmänt. Den första artikeln inleds med en lika klassisk som okontroversiell formulering: ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”. Men redan i den tredje artikeln börjar komplikationerna: ”Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.” Noggrant tolkat strider alltså dödsstraff mot de mänskliga rättigheterna, men det gör i ännu högre grad alla olagliga angreppskrig sedan 1948, med sina miljoner oskyldiga dödsoffer. Vi har kommit en tiondel in i texten och upptäcker redan att denna FN-deklaration inte är något lämpligt slagträ mot enbart vissa nationer.

Som påbröd kommer en annan aktualitet (artikel 5): ”Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning”. Ett land som mentalt står oss nära har inte bara öppet brutit mot denna artikel, utan också debatterat sin eventuella rätt att för egen del bortse från den som mänsklig rättighet.

Artikel 7 ger säkert de flesta länder anledning till självrannsakan: ”Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag”. Vilka länder och regimer som här är värst ute får kan bara avgöras i en ytterst oädel tävlan. För att plocka ur högen tycks det ytligt sett vara så att höga chefer som begår brott bör undvika Kina, medan kändisar som ostraffat vill begå mord bör hålla sig inom Kalifornien. Är man svart och fattig är det fråga om man kan känna sig oväldigt bedömd någonstans.

Kriget mot terrorismen ger oss skäl att reflektera över ett brott mot ännu en artikel (9): ”Ingen får godtyckligt anhållas, hållas fängslad eller landsförvisas”; Guantanamo träffat i hjärtpunkten. Och vidare: ”Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens…”. Prövades FRA-lagen mot denna artikel, eller Bush II:s telefonavlyssning?

Artikel 13 har en särskild historia i den politiska propagandan. Brott mot den artikeln hölls upp som en stående och regelbunden anklagelse mot Sovjetunionen under det kalla kriget. Där finns nämligen följande text: ”Var och en har rätt att lämna varje land, även sitt eget…”. Framför allt gällde frågan ryska judar som förbjöds av sovjetledningen att emigrera till Israel, en uppenbar förbrytelse mot de mänskliga rättigheterna. Propagandan kunde lugnt lita på att ingen skulle efterlysa hela meningen, som forsätter: ”… och att återvända till sitt land”.  Avslutningen har varit nödvändig att förtränga i väst, eftersom den är direkt tillämplig på Israels förbud för palestinska flyktingar att återvända till sitt land.

Som artikel 19 och 21 kommer det som vi hos oss är vana att betrakta som de verkliga mänskliga rättigheterna: yttrandefrihet och rätten till demokratiska val. Yttrandefriheten "innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser." Att kommandostater flagrant bryter mot artikeln är odiskutabelt, men betyder det att västliga demokratier helt och hållet lever upp till den? Det beror på om man med "frihet att... sprida information..." menar att det också bör finnas praktiska möjligheter att förmedla vilka åsikter som helst till andra.

Skillnaden mellan att hamna i fängelse för ett yttrande eller att inte göra det är avgörande och kan inte förringas. Men en censur som sorterar bort oönskade åsikter ur det allmänna informationsflödet utan att tillgripa repression fungerar oftast både smidigare och effektivare än den auktoritära. Vi kan ta exemplet Noam Chomsky (vars skrifter givetvis har inspirerat den här texten), samtidens utan tvekan skarpaste samhällsfilosof och politiske analytiker (vid sidan av sitt yrke som lingvistikens Einstein).

Chomsky är den mest citerade av nutidens författare, och konkurrerar historiskt i det absoluta toppskiktet med jämlikar som Marx, Platon och Bibeln. Hans lärjungar består bland annat av stora skaror begåvade studenter som fyller föreläsningssalar ut till väggarna vid hans många föredrag jorden runt. Chomskys bibliografi är mer omfattande än han själv håller reda på, och oaktat rollen som dissident har hans akademiska anseende renderat honom mer än trettio hedersdoktorat världen över, antagligen någon sort världsrekord det också.

Vi tycks se bilden av en synnerligen framstående person, men ser i själva verket en icke-person, effektivt bortretuscherad ur USA:s offentliga liv. Med sin naturvetenskapligt präglade sanningssträvan är han inte heller intressant för maktens medier i andra länder, till skillnad från dissidenter som Sacharov och Solzjenitsyn för vars åsikter åtminstone västvärldens massmedier stod öppna. Chomsky är den sanne dissidenten, verksam i marginella tidskrifter och tv-kanaler, men troligen med stort inflytande i sin position; historien kommer att utvisa hur stort. I det offentliga USA är han dock lika icke-existerande som Sacharov var i det offentliga Sovjet.

När alla stora tidningar och tv-kanaler i USA censurerar bort Noam Chomsky så sker det otvivelaktigt av politiska skäl. Andra tänkbara refuseringsgrunder, som kvalitet, kompetens, relevans osv., är uteslutna. Så när FN-deklarationen talar om frihet att ”sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel” hamnar USA i ett suspekt sällskap när det gäller den mänskliga rättighet som annars används som det skarpaste vapnet mot gamla kommuniststater. Situationen är inte principiellt annorlunda i andra länder med s.k. fria massmedia (även om Europa står något friare i förhållande till just Noam Chomsky).

Här tar FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna slut, om vi får tro den politiska slentrianen i väst. Enligt andra är det i själva verket här som stommen i deklarationen tar vid, och det med en ny syn på vad som måste innefattas i människors rättigheter. Artiklarna 22 – 27 handlar om konkreta, jordnära och viktiga rättigheter för vanliga människor. För att göra ett utdrag handlar dessa artiklar bland annat om rätten till 

-      social trygghet

-      arbete, fritt val av sysselsättning, skydd mot arbetslöshet

-      lika lön för lika arbete

-      att ansluta sig till fackföreningar

-      vila och fritid

-      utbildning

-      ”en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll”

Vi som lever skapligt gott i den rika världen kan tycka att det handlar om rimliga minimikrav för vår del, men att se sådana rättigheter som självklara för alla jordens innevånare är tydligen inte lika lätt. Reagans FN-ambassadör Jeanne Kirkpatrick kallade dessa artiklar ur deklarationen mycket riktigt för ”en önskelista till jultomten”. I denna önskelista ingår i USA rätten att ansluta sig till fackföreningar, en rättighet som 70 procent av arbetarna där befarar skulle kosta dem deras anställning om de utnyttjade.

Rätten till en tillräcklig levnadsstandard har en intressant tillämpning på Kina (det land som Reinfeldt och andra måste tala om rättigheter med) i jämförelse med t.ex. Indien (som ingen behöver tala om rättigheter med). Först en påminnelse om att kulturrevolutionen i Kina byggde på ideologiskt fantasteri och slutade i sammanbrott med miljoner döda i svält och umbäranden. Den katastrofen fick illustrera kommunismens fatala feltänkande och blev med rätta en stark propagandasymbol.

Nobelekonomen Amartya Sen har undersökt Kinas och Indiens ekonomiska system och deras utfall för befolkningarna. Han konstaterade att Indiens i jämförelse med Kina sämre ekonomiska system har kostat människoliv i en omfattning som motsvarat en kulturrevolution var åttonde år. Det blir ofantligt många fler dödoffer orsakade av Indiens kapitalism jämfört med Kinas socialism, men sådana dödsfall betraktar vi av någon anledning som mer eller mindre naturliga. (Detsamma gäller för övrigt alla miljoner för tidigt döda i Ryssland som en direkt följd av den kapitalistiska omvälvningen där). I fråga om den mänskliga rättighet som borde vara den viktigaste – rätten att överleva – uppfyller Kina med andra ord avsevärt högre krav än Indien, och än många andra utvecklingsländer.

Överhuvudtaget är det intressant att våra krav på andras rättigheter mestadels riktas till länder där repressionen i någon mån tjänar till att skapa ekonomisk jämlikhet mellan människor. Länder som Saudiarabien och hela raden av liknande, närmast feodala självhärskardömen där repressionen snarast har det motsatta syftet, väcker däremot lite intresse i våra media. När en kinesisk storkapitalist köpte Volvo ifrågasattes i media om regeringen verkligen kunde medverka i en affär med en person bosatt i ett sådant land som Kina. Samtidigt har den saudiske medborgaren Al-Amoudi ägt ett av Sveriges största exportföretag, Preem, i femton år utan att någon motsvarande invändning har väckts. Mönstret är alltför tydligt för att kunna ignorera: brister i mänskliga rättigheter som drabbar enkla och fattiga människor är lättare att bortse från. När de drabbar en minoritet av något mer välbeställda, av journalister och intellektuella, så blir de en politisk huvudfråga.

Frågan om mänskliga rättigheter hanteras alltför ofta, precis som många andra politiska diskurser, utan hänsyn till elementär moralisk universalitet: den självklara regeln att vi bör ställa minst samma krav på oss själva som vi ställer på andra. Om vi inte godtar och efterlever denna moraliska universalitetsprincip blir det vi säger utan substans eller värde.

2010-04-05  uppdaterad 2010-11-15


Ge synpunkter